İstekli Tarafından Teklif Dosyasında Sunulan Sözleşmenin Ve Bu Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Olarak Düzenlenen Fatura Suretlerinin Anılan İsteklinin İş Deneyiminin Değerlendirilmesi İçin Yeterli Olmadığı

Karar No              : 2021/MK-112

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dahilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının Ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/101979 ihale kayıt numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmî Zamanlı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Dan. Bil. İşl. Eğtm. İnş. Tem. Yem. ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1006 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Oben Dan. Bil. İşl. Eğtm. İnş. Tem. Yem. ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.09.2020 tarihli E:2020/1094, K:2020/1447 sayılı kararı ile “Davanın reddine…” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyizi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 07.12.2020 tarihli ve E:2020/3317, K:2020/3542 sayılı kararda “…Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmenin maddeleri incelendiğinde, motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, çim alanlarının biçilmesi, taşınması, istifi, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve kesim-biçim sahasının temizlenmesi işinin mahiyetinden personel çalıştırılmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı, ayrıca iş güvenliğine ilişkin sözleşme maddeleri irdelendiğinde de söz konusu işte personel çalıştırıldığının görüldüğü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi uyarınca iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kamu kurum ve kuruluşuna bedel içeren tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin anılan isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacının 5’inci iddiasının Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkındaki kısmına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının anılan kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne,

4. Ankara 9’uncu İdare Mahkemesinin 09.09.2020 tarihli ve E:2020/1094, K:2020/1447 sayılı kararının, davacının 5’inci iddiasının Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkındaki kısmı yönünden davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca bozulmasına,

5. Anılan kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulu’nun 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1006 sayılı kararının, başvuru sahibinin 5’inci iddiası kapsamında Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle