İstekli Sıfatını Haiz Olan Kişinin İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2021/MK-95

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/52583 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2014/52583 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Atilla Öz. Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 17.09.2014 tarihli ve 2014/UH.III-3172 sayılı karar ile “başvurunun reddine” karar verilmiştir.   

Davacı Atilla Öz. Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesinin 26.11.2014 tarihli ve E:2014/1924, K:2014/1817 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 17.11.2020 tarihli ve E:2015/2115, K:2020/3169 sayılı kararı ile “…Aktarılan Kanun hükümlerinden, ihale işlemleri hakkında dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu olan idarî başvuru ehliyetine ilişkin özel düzenlemeler yapıldığı ve bu kapsamda sadece “aday”, “istekli” veya “istekli olabileceklerin, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, bu başvurunun zarara uğrama ihtimalinin bulunduğu iddia edilerek dahi yapılabileceği, hak kaybı veya zararın gerçekleştiğinin ispatlanmasının gerekmediği, aksi yöndeki kabulün hak arama hürriyetinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlandırmaya tâbi tutulması sonucunu doğuracağı anlaşılmaktadır.

Doküman satın alıp teklif vererek ihale sürecine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerin “istekli” sıfatını taşıdıkları ve ihalenin üzerlerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri açıktır. Bu itibarla, istekli sıfatını taşıyan davacı şirketin, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlemler nedeniyle zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kurul tarafından ehliyetli olduğu kabul edilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun usul yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın bu kısmının reddine yönelik İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,

2. Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 26/11/2014 tarih ve E:2014/1924, K:2014/1817 sayılı kararının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddi bakımından davanın reddine ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, Mahkeme kararının bu kısmının ve davalı idare lehine 750,00-TL vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının onanmasına,

3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;

4. Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddi bakımından davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca

bozulmasına,

5. Bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 17/09/2014 tarihli ve 2014/UH.III-3172 sayılı kararın itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik olmayan iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle