İşletme Faaliyet Belgesinin İhale Konusunu Kapsaması

Karar No              : 2021/UH.II-784

BAŞVURU SAHİBİ:

Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Feha Enerji ve Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/590595 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Feha Enerji ve Yatırım A.Ş. İş Ortaklığının 03.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.02.2021 tarih ve 8122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/293 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Taraflarınca sunulan işletme kayıt belgesinin konusunun uygun bulunmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu kararın yerinde olmadığı, İdari Şartname’nin 7.1.h. maddesinde “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden (Mülga İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) alınmış faaliyet konusu “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olan kendi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesinin bulunduğu, aynı Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adının “24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” olarak belirlendiği, teklif kapsamında TR-54-K-010594 kayıt numaralı T.C. Erenler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen İşletme Kayıt Belgesi sunulduğu, anılan belgenin faaliyet konusu ile ilgili olarak belgeyi düzenleyen T.C. Erenler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne taraflarınca gönderilen yazı ile belgenin faaliyet konusunun ihale konusu hizmetin adından hareketle hazır yemek, tabldot yemek üretimi faaliyet konusunu kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine gönderilen yazıda “İlgide kayıtlı dilekçenizde bahse konu Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait TR-54-K-010594 kayıt numaralı işletme, Yenimahalle Mah. Topça Toptancılar Çarşısı 1 Blok No 11/8 Erenler/SAKARYA adresinde faaliyet göstermekte olup, “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” faaliyet konusu ile Bakanlığımız Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde aktif olarak kayıtlıdır.” şeklinde görüş bildirdiği, görüleceği üzere anılan belgenin ihalede istenilen kritere uygun olduğu, bu hususlara ilişkin olarak pek çok emsal niteliğinde Kamu İhale Kurulu kararı bulunduğu,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

           1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “… (4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı … ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile anılan Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 6 grupta toplanmıştır.

“1- Gıda üretimi yapan işletmeler.

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

3- Toplu tüketim işletmeleri.

4- Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.

5- İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.

6- Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.”

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

Normal Yemek 750.000 Öğün

Diyet Yemek 35.000 Öğün

Normal Kahvaltı 175.000 Öğün

Diyet Kahvaltı 30.000 Öğün

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden (Mülga İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) alınmış faaliyet konusu “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olan kendi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 05.01.2021 tarihinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 52 adet ihale dokümanı edinildiği ve 14 istekli tarafından teklif sunulduğu, 25.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Latifoğlu Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm İletişim Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Tekten Grup Taahhüt A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği; başvuru sahibi istekli Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Feha Enerji ve Yatırım A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin ise pilot ortak Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin konusunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı şekilde diğer isteklilerden Şeyma Gıda Yemekçilik Taah. ve San. ve Tic. Ltd Şti. – Öztuna Servis Temizlik Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arf Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortağı Arf Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Birikim Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti. – Meras Gıda İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının her iki ortağı ile Uşak Akdağ Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin konusunun uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde isteklilerin teklifleri ile birlikte sunmaları gereken işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” şeklinde belirlendiği, dolayısıyla ihaleye katılan istekliler tarafından sunulması gereken işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun anılan faaliyet konusuna ilişkin olması gerektiği, söz konusu hususun ihaleye katılımda yeterlik koşulu olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Gıda işletmelerinin faaliyet konularının yukarıda belirtilen ilgili Yönetmelik ile altı ana faaliyet konusu çerçevesinde belirlendiği, incelemeye konu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun idarece anılan Yönetmelik ile belirlenen altı konudan biri olduğu görülmüştür.

25.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında “… İdari Şartnamenin 7. maddenin (h) bendinde istenen “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden (Mülga İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) alınmış faaliyet konusu “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olan kendi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.” şeklinde düzenlenmiş olup, ihaleye 4 sıra numaralı olarak katılan Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş. & Feha Enerji ve Yatırım A.Ş. Ortak Girişimi ortaklarından Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan İşletme Kayıt Belgesinin faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren işletmeler” olarak düzenlendiği, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesi üzerinde yapılan sorgulamada da faaliyet konusu işin “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren işletmeler” olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Sunmuş olduğu belgenin konusunun “Gıda Üretimi Yapan işletmeler” olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına …” ifadelerine yer verildiği, kararda başvuru sahibi isteklinin özel ortağı Feha Enerji ve Yatırım A.Ş.nin işletme kayıt belgesinin uygun bulunduğu ancak pilot ortak Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin işletme kayıt belgesinin uygun bulunmadığı ve iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından teklifi kapsamında T.C. Erenler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen TR-54-K-010594 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede “… İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı: Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşletmenin Ticaret Unvanı: Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşletmenin Faaliyet Konusu: Depo, Gıda Satış ve diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler

Belgenin İlk Veriliş Tarihi: 21/07/2016

Belgenin Değişiklik Tarihi: 08/10/2020 …” ifadelerine ve işletme adresi ile şirket merkez adresine yer verildiği görülmüştür.

Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemi üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu belgenin faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olarak belirtildiği görülmüştür.

Ayrıca itirazen şikayet dilekçesi ekinde anılan istekli tarafından incelemeye konu işletme kayıt belgesini düzenleyen T.C. Erenler Kaymakamlığı tarafından Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin dilekçesi üzerinde verilen 27.01.2021 tarihli ve 267654 sayılı yazının sunulduğu, anılan yazıda “İlgide kayıtlı dilekçenizde bahse konu Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait TR-54-K-010594 kayıt numaralı işletme, Yenimahalle Mah. Topça Toptancılar Çarşısı 1 Blok No 11/8 Erenler/SAKARYA adresinde faaliyet göstermekte olup, “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” faaliyet konusu ile Bakanlığımız Gıda Güvenliği Bilgi sisteminde aktif olarak kayıtlıdır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin incelenmesi sırasında 09.03.2021 tarihli ve 2021/4387 sayılı yazı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işletme kayıt belgesi uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler (Arf Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Birikim Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti., Meras Gıda İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Uşak Akdağ Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin ihalede istenilen “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusunu kapsayıp kapsamadığı/bu alanda faaliyet gösterip gösteremeyeceği hususlarına ilişkin bilgi talep edilmiştir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 02.04.2021 tarihli ve 17477 sayılı cevabi yazıda “… 1- Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına “T.C. Erenler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü” tarafından düzenlenen ve “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” konulu TR-54-K-010594 kayıt numaralı işletme kayıt belgesi “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusunu kapsamaktadır.

2- Meras Gıda İnşaat Taşımacılık Turizm Temizlik Ticaret ve Sanayi İthalat İhracat Ltd. Şti. adına “Van Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” tarafından düzenlenen ve “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” konulu TR-65-K-004978 kayıt numaralı işletme kayıt belgesi “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusunu kapsamaktadır.

3- Arf Yemekçilik İnşaat Gıda Sanayi ve ticaret Ltd. Şti. adına “Silifke Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” tarafından düzenlenen ve “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” konulu TR-33-K-026927 kayıt numaralı işletme kayıt belgesi “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusunu kapsamaktadır.

4- Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen ve “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” konulu TR-64-K-000315 kayıt numaralı işletme kayıt belgesi “Gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusunu kapsamaktadır.

Söz konusu işletmeler “Hazır yemek,tabldot yemek üretimi” yaptığı için perakende faaliyet kapsamında değerlendirilerek İşletme Kayıt Belgesi düzenlenmiştir.

Ancak; ekte bulunan Birikim Temizlik İnşaat Kırtasiye Gıda Turizm Medikal Güvenlik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına “Bingöl Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü” tarafından düzenlenen ve “Depo, Perakende, Toplu Tüketim İşletmeleri” konulu TR-12-K-001117 kayıt numaralı işletmenin GGBS’ nde kaydı bulunmamakta olup adı geçen işletmeye ait TR-12-K-000856 kayıt numarası ile İşletme Kayıt Belgesi bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı çerçevesinde, başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan bahse konu işletme kayıt belgesinin konusunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde istenilen faaliyet konusunu kapsadığı ve ihalede istenilen kriterleri karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur. Sonuç olarak söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Yorum Ekle