Karar No              : 2020/UH.I-1006

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Dan. Bil. İş. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic Ltd. Şti.nin 28.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2020 tarih ve 20729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/805 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan özel sektöre yapılan işlere ait sözleşmelerde işin başlama ve bitiş tarihinin, sözleşme bedelinin, sözleşme konusu işe ilişkin birim fiyatların belirtilmediği; sözleşme bitiş tarihinin ihale tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde bulunmadığı, sözleşmeye ilişkin faturaların işin süresi içerisinde düzenlenmediği, sözleşmede süre uzatımı yapılıp yapılmadığı hususunun belirsiz olduğu, personel çalıştırılan sözleşme konusu işlerde personel çalıştırılmış olmasına rağmen bahse konu istekliler tarafından çalıştırılan personele ilişkin işe giriş bildirgeleri ile SGK işyeri tescil belgelerinin teklif dosyasında sunulmadığı, söz konusu istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösterir belgelerin İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen faturanın sözleşmede belirtilen miktar ve bedel ile uyumlu olmadığı,  BA ve BS form kayıtlarına göre faturaların beyan edilmesi gereken dönemlerde beyan edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiği; Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kamuya gerçekleştirilen bir işe ilişkin olması durumunda ise bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar…

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükmü,

Bahse konu Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)

b) Miktarı ve Türü: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım Hizmeti Alımı (26 Hizmet Kalemi (3.000.000 M2)) Kısmi Zamanlı …” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü motorlu tırpan ile ot biçimi hizmeti kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin ya da devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgelerin ya da teknolojik ürün deneyim belgesinin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu; motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, belirli alanlara nakliyesiyle birlikte atılması işine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü motorlu tırpan ile ot biçimi hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceği, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı,

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin ya da serbest meslek makbuzu nüshalarının veya bu nüshaların yetkili makamlarca onaylanmış suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılmış olması durumu yalnızca, bahse konu personelin tam zamanlı olarak çalıştırılması halinde söz konusu olmaktadır.

– Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında “İşin Adı: Antalya İl Sınırları İçerisinde Bulunan Yerlerin Motorlu Tırpan ile Ot Biçimi İşi

Madde 1- Taraflar: Bu sözleşme, yukarıda belirtilen il sınırları içerisinde bulunan motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, çim alanlarının biçilmesi, taşınması, istifi, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve kesim-biçim sahasının temizlenmesi işi. Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması ile diğer taraftan Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. arasında aşağıda yazılı koşullarla 01.01.2019 tarihinde imza altına alınmıştır.

Madde 6- İşin Süresi: 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındadır.

Madde 7- Yapılacak İşin Bedeli: Yüklenici işverene, yukarıda tarif edilen işleri, işin bitimi itibariyle yapılan alanların ölçümü yapıldıktan sonra metrekare fiyatı yirmi beş kuruştan hesaplanarak, yapılan işin metrekaresi üzerinden KDV hariç toplam bedel karşılığında yapacaktır…” ifadelerinin yer aldığı sözleşme ile bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen SMMM onaylı fatura suretinin sunulduğu tespit edilmiştir.

İdare tarafından 07.04.2020 tarihli ve E.85549 sayılı yazı ile Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.den bahse konu sözleşmeye ilişkin bilgi talebinde bulunulduğu, Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından gönderilen 10.04.2020 tarihli cevabi yazıda “01.01.2019 tarihi ile Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmede…toplamda 900.000 m2 motorlu tırpanla ot biçme işi hizmeti alınmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan, ancak süresi belirli olan bahse konu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen fatura tutarları toplamının, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilmesi gerektiği, bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan 03.02.2020 tarihli faturada “225.000,00 TL (KDV hariç)” olarak belirtilen tutarın sözleşme tutarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fatura tutarının ve fatura düzenlenme tarihinin sözleşmede ve Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından gönderilen 10.04.2020 tarihli cevabi yazıda belirtilen bilgiler ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde tam zamanlı personel çalıştırılmaması halinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olmadığı, anılan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağı yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin anılan isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olduğu,

Bahse konu sözleşmenin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımına ilişkin olduğu, sözleşme konusu işin tamamının ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu, bu kapsamda söz konusu belge tutarının ayrıştırılmasına gerek olmadığı,

Söz konusu isteklinin tevsik etmesi gereken iş deneyim tutarının 103.299,225 TL (413.196,90 TL x 0,25) olduğu, teklif dosyasında sunulan sözleşme bedelinin ise toplam 225.000,00 TL (KDV hariç) olduğu, bu kapsamda iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin güncellenmemiş tutarının dahi İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

– İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğünce EKAP üzerinden düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: Motorlu tırpan ile yabancı ot temizliği

Yüklenicinin adı: İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

Sözleşme Tarihi: 06.06.2017

Kabul tarihi: 18.01.2018

Belge tutarı: 1.296.000,00 TRY

Açıklama: % 20 iş artışı yapılmıştır…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bu kapsamda bahse konu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve kamuya gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin olarak düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin tamamının ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu, bu kapsamda bahse konu belge tutarının ayrıştırılmasına gerek olmadığı,

Söz konusu isteklinin tevsik etmesi gereken iş deneyim tutarının 103.500,00 TL (414.000,00 TL x 0,25) olduğu, sunulan iş deneyim belgesi tutarının ise 1.296.000,00 TL (KDV hariç) olduğu, bu kapsamda iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin güncellenmemiş tutarının dahi İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

– Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca EKAP üzerinden düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: 240 kişi ile 12 ay süreli genel temizlik (malzemesiz) ve kat destek hizmetleri, sekretarya ve büro destek hizmetleri, park-bahçe temizliği (bahçıvan) hizmetleri ve teknik destek

Sözleşme Tarihi: 22.02.2017

Kabul tarihi: 31.03.2018

Belge tutarı: 8.466.894,20 TRY

Açıklama: …Sözleşme süresi 3 ay uzatılmıştır…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bu kapsamda bahse konu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve kamuya gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Öte yandan söz konusu iş deneyim belgesinin kapsamında ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan “genel temizlik, kat destek, sekretarya, büro destek, teknik destek” hizmetlerinin yer aldığı, dolayısıyla ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmayan işlerin bahse konu belge tutarından ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda anılan istekli tarafından Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilen ve teklif dosyasında sunulan 11.03.2020 tarihli yazıda “İdarenizce tarafımıza düzenlenmiş 2016/380258 ihale kayıt numaralı iş deneyim belgesinde park ve bahçeler işinde 31 personel ile yapmış olduğumuz işlerden olan motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaç budama işleri ile ilgili ihale makamında kullanılması amacı ile ayrıştırma yapılması ve hesaplanıp iş deneyim ayrıştırma yazısı ile tarafımıza verilmesini arz ederiz…” ifadelerine,

Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 17.03.2020 tarihli cevabi yazıda ise “2016/380258 ihale kayıt numaralı genel hizmet ihalesi için, park ve bahçeler işinde üniversitenin 3.483.589 m2 alanında yapılan motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaçların budanması işleri ile ilgili dilekçede talep etmiş olduğunuz toplam tutar aşağıda belirtilmiştir. Gerçekleştirilen işin toplam tutarı: 1.124.392,70 TL” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, her ne kadar bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında bulunan ve ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan “genel temizlik, kat destek, sekretarya, büro destek, teknik destek” hizmetlerinin belge tutarından ayrıştırılması sonucunda 1.124.392,70 TL tutara ulaşıldığı tespit edilse de söz konusu tutarın “motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaç budanması” işine ilişkin olduğu, ancak “ağaç budanması” işinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olmadığı, dolayısıyla ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmayan “ağaç budanması” işinin bahse konu belge tutarından ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, idare tarafından söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile yazışma yapılması ve iş deneyim belge tutarlarından ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan işlere ilişkin tutarın çıkarılması suretiyle bahse konu isteklinin iş deneyim tutarının yeniden hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle