Şartnamede İki Farklı Sınır Değer Katsayısına (R) Yer Verilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar Tarihi : 18.04.2024

Karar No : 2024/UH.I-591

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/181086 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Çamardı – Yeniköy Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Uygulama Proje Sahasında Arazi Hazırlığı ve Tel Çit İhata Yapımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 08.03.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Niğde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Çamardı – Yeniköy Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Uygulama Proje Sahasında Arazi Hazırlığı ve Tel Çit İhata Yapımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz Sadiler Yemekçilik ve Gıda İnşaat Petrol Ormancılık Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.04.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.04.2024 tarih ve

139762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/443 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mehmet Veysi Temel tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 13’üncü sırasında yer alan “Orman Mühendisliği Kontrol Ücreti (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dâhil)” iş kalemi için teklif etmiş oldukları bedelin Orman Mühendisleri Odasının 2024 yılı için belirlemiş olduğu günlük 1.758,00 TL’nin altında olduğu, 5531 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca tarifenin oda tarafından düzenlenip uygulanacağının açıklandığı, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Aktarılan İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden uyuşmazlığa konu ihalenin Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Niğde Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza Şefliği Çamardı – Yeniköy Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Uygulama Proje Sahasında Arazi Hazırlığı ve Tel Çit İhata Yapımı Hizmet Alımı İşi” olup işin süresinin 60 gün olduğu, EKAP üzerinden 8 adet ihale dokümanının indirildiği ve 08.03.2024 tarihinde elektronik olarak yapılan ihaleye 6 isteklinin e-teklif verdiği, Oksa Müh. Orm. Gıda İnş. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçici teminatının uygun bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Cisad Müh. Orm. Gıda İnş. Loj. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Mehmet Veysi Temel’in ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendiği ve buna ilişkin ihale komisyonu kararının

08.03.2024 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, orman mühendisi için belirlemiş olduğu günlük ücretinin 1.758,00 TL (binyediyüzellisekiz) olduğu, ancak kamu ihale mevzuatında Orman Mühendisleri Odası tarafından belirlenen ücretlere göre ödeme yapılacağına dair bir düzenleme olmadığı, ihale dokümanında çalışanlara verilecek ücrete ilişkin olarak ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olmamak kaydıyla ücret belirlenebileceği, bu hususta belirleme yapılmaması durumunda ise istekliler tarafından ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınarak teklif verilmesinin gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde iş kapsamında çalıştırılacak olan “Orman Mühendisi,(Meslek unvanı) teknik eleman” için günlük 1.250,00 TL ücret verileceğine yönelik düzenleme yapıldığı, bu doğrultuda Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 13’üncü satırında “Orman Mühendisliği Kontrol Hizmeti (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dâhil)” işçilik giderlerine ilişkin “gün” üzerinden satır açıldığı ve Teknik Şartname’nin anılan düzenlemesine göre, söz konusu satırda verilen teklifin günlük 1.250.00 TL’nin altında olmaması gerektiği anlaşılmış olup, söz konusu tutarın günlük asgari ücretin (2024 yılı için 666,75 TL) üzerinde olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Cisad Müh. Orm. Gıda İnş. Loj. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde, 13’üncü satırda yer alan işçilik kalemi için “40,00 TL” tutarında birim fiyat teklifi verildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik giderine ilişkin teklifinin ihale dokümanında, Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, belirlenen ücretin altında olduğu, dolayısıyla ihale dokümanına aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Mehmet Veysi Temel tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde, 13’üncü satırda yer alan işçilik kalemi için “1.755,00 TL” tutarında birim fiyat teklifi verildiği, anılan isteklinin işçilik giderine ilişkin teklifinin ihale dokümanında, Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, belirlenen ücretin üzerinde olup ihale dokümanına aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Cisad Müh. Orm. Gıda İnş. Loj. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.