İş Makinelerinin Amortisman Girdilerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanabileceği

Karar No              : 2020/MK-245

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/680048 İhale Kayıt Numaralı “Gördes – Köprübaşı Yolu Km:0+000-37+763 Arası Toprak Tesviye,Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/680048 ihale kayıt numaralı “Gördes – Köprübaşı Yolu Km:0+000-37+763 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri”  ihalesine ilişkin olarak Kayahan İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-935 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibi Kayahan İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 30.09.2020 tarihli E:2020/967, K:2020/1271 sayılı kararında “…Bakılan davada; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45. maddesine göre, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sunulabileceği, davacının ihaleye konu işte kullanılacak iş makineleri (Ekskavatör ve dragline tipi makineler 210 HP ve Paletli delgi makinesi)  için Mek Yapı Taah. İnş. İmal. San. Tic. A.Ş.’den alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklifi açıklaması yaptığı, söz konusu makinelere ilişkin olarak Tebliğ’in 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği anlaşılmakla; itirazen şikayet başvurusunun, iş makinelerinin amortisman girdilerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı ve ayrıca makine ve ekipmana ilişkin yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj gideri için bir hesaplama ve açıklama yapılması gerektiğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-935 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle