Karar No              : 2020/MK-142

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/400075 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/400075 ihale kayıt numaralı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Barışlar Medikal Teknik Elektr. İm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.  itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-668 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Turan Yavuz tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarihli E:2020/770, K:2020/756 sayılı kararı ile “… Dava dosyasının incelenmesinden; davaya konu ihaleye teklif veren diğer istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan davacının, 1-) İş deneyimini tevsik etmek üzere teklif zarfı içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturaların sunulması gerektiği, aksi takdirde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturalara konu işin ihale konusu iş ve/veya benzer işe uygun olmayacağı, diğer taraftan, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulmadığı, öte yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine ilişkin sözleşme ve fatura sunulmasına imkan bulunmadığı, çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi gereğince, özel sağlık kurumlarının hizmet verebilmek için ruhsat aldığı rehabilitasyon hizmetini üçüncü kişilerden hizmet alımı yapmak suretiyle karşılayamayacağı, bu şekilde sunulan sözleşme ve faturaların geçersiz olacağı ve 2-) İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplandığı iddialarıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu; Kurul tarafından yapılan ilk inceleme neticesinde, başvurunun ehliyet, ayrıca 2’nci iddiasının ise süre yönünden de reddi gerektiği belirtilerek başvurunun reddine karar verildiği, başvuru sahibi istekli tarafından anılan Kurul kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.01.2020 tarih ve E:2019/2397, K:2020/159 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine işin esasına girilerek yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplandığı iddiasının yerinde olmadığına, diğer iddia yönünden ise, özetle, “Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. (Özel Doğa Hospital) ile Turan Yavuz arasında akdedilen sözleşmenin konusunun sözleşmenin tarafı olan sağlık kuruluşuna gelen hastalara ve/veya kendi tarafından ikmal edilen hastalara Turan Yavuz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin verilmesi olduğu, bahsekonu sözleşmede Turan Yavuz’un Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin (Özel Doğa Hospital) SGK’lı çalışanı olabileceğinin düzenlendiği, Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler arasında yer alan açıklayıcı yazıda Turan Yavuz’un kendilerinin SGK’lı çalışanı olduğunun ifade edildiği ve Turan Yavuz’a ilişkin SGK işe giriş bildirgesinin bahse konu yazı ekinde gönderildiği, kamu ihale mevzuatı uyarınca gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan işlerde, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, bahse konu düzenleme uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan işlerde, personel çalıştıran tarafın ihaleye katılan istekli olması ve söz konusu hususu gösteren belgeyi diğer belgelerle birlikte (sözleşme ve fatura) teklif zarfı içerisinde sunması gerektiği, Turan Yavuz’un ise sözleşme konusu işte personel çalıştırmaktan (kendisi ve/veya diğer kişiler) ziyade Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin (Özel Doğa Hospital) SGK’lı çalışanı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu; (…) Öte yandan, Turan Yavuz tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler (varsa)” bölümünde iki farklı beyana yer verildiği, söz konusu beyanlardan birincisinin sözleşme tarihinin 20.02.2017, sözleşme ve fatura tutarının 512.000,00TL olduğu, ikincisinin sözleşme tarihinin 01.03.2018, sözleşme ve fatura tutarının 153.400,00 TL olduğu, ancak idare tarafından geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekliye EKAP üzerinden gönderilen 18.09.2019 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazının akabinde 20.02.2017 tarihinde akdedilen sözleşmenin ve sözleşmenin akabinde 31 adet faturanın sunulduğu, kamu ihale mevzuatı uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, sözleşmenin ekinde sunulan faturaların KDV hariç toplam tutarının 759.940,75 TL olduğu, ancak anılan istekli tarafından sunulan işin sözleşmesinde yazılı bedelin belirli olmadığı (iş bu sözleşmenin hizmet bedeli KDV dahil en az 430000 TL (dörtyüzotuzbin türk lirası), bahse konu sözleşmenin birim fiyat üzerinden de bağıtlanmadığı, dolayısıyla söz konusu sözleşmenin bu açıdan da kamu ihale mevzuatı uyarınca kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek, birinci iddia yönünden itirazen şikayet başvurusunun kabulü ile Turan Yavuz’un teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmesi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, dosyada mevcut belgelerin ilgili mevzuat hükümleriyle birlikte incelenerek değerlendirilmesi neticesinde: Davacı tarafından, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitine esas olmak üzere sunulan, Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. (Özel Doğa Hospital) ile 20.07.2017 tarihinde akdedilen sözleşme ve ekindeki faturaların, adı geçen sağlık kuruluşuna fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi için gelen hastalara ve/veya Turan Yavuz tarafından ikmal edilen hastalara Turan Yavuz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi işini kapsadığı, sözleşmede kararlaştırılan rehabilitasyon hizmeti bedelinin KDV dahil 430.000,00 TL olduğu, faturaların bu bedeli aşan kısmının söz konusu hizmetin sunulması esnasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz/malzeme bedeline ilişkin olduğu, söz konusu sözleşme ve eki faturaların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında aranan yeterlik kriterlerini sağladığı; diğer taraftan, adı geçen sağlık kuruluşu tarafından gönderilen açıklayıcı yazıda yer alan, “(…) 20.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşmede de anlaşılacağı üzere bünyemizde kurulmuş olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile ilgili tüm işlemleri (hastaların seans takip ve düzenlemeleri, ünitede çalışan personellerin çalışma düzenleri ve takipleri, sarf malzeme ihtiyaçları vb.) ünitenin tüm ihtiyacı ve işleyişi ile ilgili her türlü gereksinimi Turan Yavuz’un bilgi, birikim ve becerisinden yararlanarak Doktorlarımızın ve Yönetim Kurulumuzun verdiği destekle ünitenin idaresini yürütmektedir. (…) Turan YAVUZ ünitemiz kurulduğu günden itibaren tüm bilgi, birikim ve becerilerini ortaya koyarak reklam ve tanıtım, çalışacak ekibin kurulması, cihaz ve gerekli ekipmanların temini ve hasta portföyünün oluşmasını sağlayarak kapasitemizi %100 çalışır hale getirmiştir. Bunu kurmuş olduğu ekiple, koordineli ekip çalışması yaparak başarmıştır. Bu alanda başarılı olması sebebiyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizin tüm işleyişini Mesul Müdürlüğümüzün sorumluluğunda Turan Yavuz yürütmektedir. (…) Turan Yavuz kuruluşumuzla 20.02.2017 tarihinde imzalamış olduğu sözleşmedeki maddeler doğrultusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir…” şeklindeki ifadeler de dikkate alındığında, davacının ihale konusu iş alanında mesleki ve teknik yeterlik şartlarını taşıdığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; davacının iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla yapılan itirazen şikayet başvurusu yerinde görülmek suretiyle verilen dava konusu Kurul kararı hukuka aykırı bulunmaktadır. …” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-668 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle