Karar No              : 2020/UH.II-1123

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/138864 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak İKH Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.05.2020 tarih ve 22588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/860 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 1. kısmında ihale üzerinde bırakılan Çavuşoğlu Tur. Tic. İnş. Kuy. ve İhr. İth. Ltd. Şti. ve ihalenin 2. kısmında ihale üzerinde bırakılan Akcan 65. Haf. Nak. İş. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belge tutarlarının İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini karşılamadığı, sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve İdari Şartname’de yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalenin Alanya Belediyesi Şantiyelerde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması olduğu, iki kısımdan oluşan ihalede 08.05.2020 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 1. kısmının Çavuşoğlu Tur. Tic. İnş. Kuy. ve İhr. İth. Ltd. Şti., ihalenin 2. kısmının Akcan 65. Haf. Nak. İş. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise her iki kısımda da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen belgeleri,  ” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale Konusu Hizmetin;

A) Adı: Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması

B) Miktarı ve Türü:

Ekskavatör (1 Adet), Silindir (1 Adet) Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu İhalede Benzer İş Olarak, Her Türlü İş Makinesi Kiralama İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinden, “Her Türlü İş Makinesi Kiralama İşi”nin benzer iş olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

İhalenin 1. kısmında ihale üzerinde bırakılan Çavuşoğlu Tur. Tic. İnş. Kuy. ve İhr. İth. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iki adet iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgelerin;

Alanya Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 03.02.2020 tarihinde düzenlenmiş olan, 316.369,60 TL belge tutarlı, belgeye konu işin adının ve tanımının “Beko-Loader ve paletli ekskavatör kiralanması” olarak,  işin kabul tarihinin “17.01.2020” olarak belirtilen iş bitirme belgesi ile,

Alanya Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 24.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olan, 216.489,00 TL belge tutarlı, belgeye konu işin adıve tanımı “22 ton taşıma kapasiteli ekskavatör ve silindir kiralanması”,  işin kabul tarihi “23.01.2018” olan iş bitirme belgesinin olduğu, anılan belgeler ayrı ayrı incelendiğinde her iki iş deneyim belgesinin de idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu,

Ayrıca, anılan iş deneyim belgelerinin tutarlarının anılan istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (107.400,00 TL) ayrı ayrı sağladığı tespit edilmiştir.

İhalenin 2. kısmında ihale üzerinde bırakılan Akcan 65. Haf. Nak. İş. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında Alanya Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 11.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olan 349.422,00 TL belge tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin adının “Dozer, silindir ve beko-loader kiralanması”,  işin tanımının “3 adet beko-loader 4×4 (kırıcılı), 1 adet titreşimli silindir (9-11 ton)”, işin kabul tarihinin “23.01.2018” olduğu iş bitirme belgesi incelendiğinde söz konusu iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu,

Ayrıca, anılan iş deneyim belgesinin tutarının (349.422,00 TL) anılan istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (104.826,60TL) sağladığı tespit edilmiştir.

Yorum Ekle