Karar No              : 2021/UY.I-1720

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/343517 İhale Kayıt Numaralı “Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi Yanı Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 28.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi Yanı Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 11.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2021 tarih ve 38163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1367 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sehven İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterini sağlamayan bir iş deneyim belgesi ile katıldıkları, ancak 03.08.2021 tarihinde taraflarına tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile ihalenin üzerlerinde bırakıldığını öğrendikleri, ihale dokümanında benzer işin AXVIII grubu işler olarak belirlendiği, sundukları iş deneyim belgesinin ne benzer işe ne de ihale konusu işe uygun olmadığı,  iş deneyim belgesini düzenleyen idareden belgeye konu işin AIV grubu işler kapsamında olduğuna dair yazılı bir bilginin alındığı, AXVIII grubu işlere ilişkin hiçbir deneyimlerinin bulunmadığı, sundukları belgenin AXVIII grubu işler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, aksi yönde yapılacak değerlendirmelerin telafisi imkânsız nitelikte kamu zararına yol açacağı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde  “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde “İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır. 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nin “(A) ALT YAPI İŞLERİ” nin “Saha İşleri” ne ilişkin kısmı;

“ XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

1. AV grubu işler

2. AVI grubu işler

3. AVII grubu işler

4. AVIII grubu işler

5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6. Peyzaj sahaları tanzim işleri

7. Yüzey ve platform işleri” şeklinde gruplanmış,

Anılan grupta yer alan “Karayolu İşleri”, “Demiryolu İşleri”, “Havaalanı İşleri”, “Barajlar” benzer iş gruplarında yer alan işler;

“V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Demiryolları

2. Metro inşaatları

3. Raylı sistemler

4. Füniküler raylı taşıma tesisleri

VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ

1. Havaalanı pistleri

2. Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

VIII. GRUP: BARAJLAR

1. Dolgu barajlar

2. Beton barajlar

3. Kemer barajlar

4. Göletler” şeklinde listelenmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi Yanı Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 46.06.01.30.08.01.00.04.05.06.05.07.90

d) Kodu:

e) Miktarı:

42.000 m2 Alanda 1 adet Çocuk Parkı,1 adet su deposu ve Otomatik sulama sistemi ve bitkisel ve yapısal peyzaj ve çevre Düzenleme Yapım İşi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A-XVIII Grup Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokümanında ihale konusu iş kapsamında yapımı gerçekleştirilecek olan iş kalemlerine ilişkin olarak yapım detayları ve birim fiyat tarifleri ile uygulama şekillerinin yer verildiği Teknik Şartnamelerde ihale konusu işin imalat gruplarının yapısal peyzaj, su deposu (inşaat, elektrik, mekanik), elektrik, otomatik sulama, bitkisel peyzaj şeklinde belirlendiği görülmüştür.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belge ve bilgilerden başvuruya konu ihalenin “Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi Yanı Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi”ne ilişkin olduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından açık ihale usulüyle ve e-teklif alınmak suretiyle 28.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 15 adet ihale dokümanı indirildiği, 8 istekli tarafından teklif verildiği, isteklilerin tamamının teklif mektuplarının ve geçici teminatlarının uygun bulunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler neticesinde ihalede başvuru sahibi Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve isteklilerden AYS Yıldız Yapı İnşaat Madencilik Otomotiv Harita Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek anılan isteklilerden 28.07.2021 tarihli yazı ile beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgeleri sunmalarının istendiği, her iki istekli tarafından 29.07.2021 tarihinde tevsik edici belgelerin sunulduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda sunulan belgeler uygun bulunarak ihalenin başvuru sahibinin üzerinde bırakıldığı ve kesinleşen ihale kararının 03.08.2021 tarihinde tüm isteklilere tebliğ edildiği, 06.08.2021 tarihinde isteklilerden Aslanlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı yönünde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi tarafından da 11.08.2021 tarihli dilekçe ile ihaleye sehven benzer iş grubuna uymayan iş deneyim belgesiyle katıldıkları ve tekliflerinin geçersiz sayılması gerektiği yönünde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikâyet başvurularının idarece uygun bulunmadığı ve 13.08.2021 tarihinde başvuru sahibi istekli Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgiler kısmının EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi satırının doldurularak beyan edilen belgeye ilişkin EKAP tarafından verilen sayının “41471-Y-ÖS-1-1” olarak belirtildiği, beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla sunulan belgeler kapsamında anılan istekli tarafından yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinde işin adının “Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İkmal Yapım İşi” ve uygulanan yapı tekniğinin “İçmesuyu (Terfi hattı, 1000 m3 B.A. prizmatik gömme depo) Atıksu, Yağmursuyu, 160 kva trafo yapım işi, Belgeye konu işin esaslı unsuru: Yapım işi” şeklinde belirtildiği, gerçekleştirilen iş tutarının “2.248.631,00 TRY” olduğu, sözleşme tarihinin “30.11.2015”, işin geçici kabul ve iskân tarihinin “15.11.2016” olarak düzenlendiği, belgenin “Açıklama” satırında ise herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

İhale dokümanında yer alan Teknik Şartnameler (bitkisel peyzaj, yapısal peyzaj, su deposu, elektrik) incelendiğinde, ihale konusu işin bitkisel peyzaja ilişkin kısmında bitkisel uygulama işlerinin (toprak işleri, dikim işleri, gübreleme, ilk bakım vb.), yapısal peyzaja ilişkin kısmında yapılacak işlerin yapısal peyzajın yapımı için gerekli her türlü malzeme, işçilik ve ekipmanın temini ve işyerine nakli, işlerin sözleşme dokümanlarına ve usulüne uygun yapımı için gerekli tüm hizmetlerin sağlanması, yapısal peyzaj ünitelerinin döşenmesi için gerekli her türlü kazı, dolgu granüler (alt temel, temel) vb. işlemler ve malzemeler şeklinde belirlendiği, ihale konusu işte yapımı gerçekleştirilecek olan su deposuna ilişkin olarak inşaat işlerinin arazi hazırlığı ve betonarme inşaat imalatlarını kapsadığı ve bu kapsamda gerekli her türlü kazı, dolgu, granüler (alt temel, temel) vb. işlemler ile mekanik tesisat işlerinin yapılacağı, iş kapsamında yapılacak olan otomatik sulama sisteminin kurulumu için gerekli inşaat, elektrik ve mekanik tesisat işleri ile bahçe sulama sisteminin kurulumu için gerekli tüm kazı, dolgu, toprak nakli vb. işlerin yapılacağı, elektrik işleri kapsamında ise çevre aydınlatma (pano, sigorta, besleme hattı, kablolama vb…), topraklama ile bu işlere ilişkin kazı ve betonarme imalatlarının gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde iş deneyim belgesini düzenleyen idare Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi’ne belgeye konu işin Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirlenen iş gruplarının hangisinde yer aldığına dair başvuruda bulunulduğunun ifade edildiği, dilekçe ekinde ise söz konusu başvuruya cevaben Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nca düzenlenen 18.08.2021 tarihli ve 65 sayılı yazıya yer verildiği, anılan yazı ekinde başvuru sahibinin talebine istinaden bahse konu iş deneyim belgesinin revize edilerek yeniden düzenlenmiş halinin sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin talebi üzerine revize edilerek yeniden düzenlenen iş deneyim belgesinin “Açıklama” kısmına “Taahüdümüz altındaki Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alt yapı ikmal yapım işi ile ilgili olarak 12.06.2017 tarihinde İş deneyim belgesi düzenlenerek verilmiştir.

Ancak firmanın 17.08.2021 tarih ve KNT-2021-08-001 sayılı taleplerine istinaden idaremizce yapılan incelemede Firma tarafından yapılan Altyapı ikmal yapım işi gurubu olarak AIV. Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri bünyesindeki işlemleri kapsamaktadır.

Bu nedenle; iş deneyim belgesi güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.” ifadesinin eklendiği belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerinde aday veya isteklilerden, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde benzer iş gruplarının belirlendiği ve iş deneyiminde hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceğinin anılan Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun biçimde tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İhaleyi yapan idarece İdari Şartname’de benzer iş olarak kabul edilecek işlerin AXVIII Grup işler olduğu düzenlenmiştir.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde ihale konusu işin çevre düzenleme ve park yapım işi olduğu ve iş kapsamında 42.000 m2’lik alanda 1 adet çocuk parkı,1 adet su deposu, otomatik sulama sistemi, bitkisel ve yapısal peyzaj ile çevre düzenleme imalatlarının yapılacağı, yapılacak işlerin ise bitkisel uygulama (toprak işleri, dikim işleri, gübreleme, ilk bakım vb.), yapısal peyzajın yapımı ve peyzaj ünitelerinin döşenmesi, su deposu inşaatı, otomatik sulama ve bahçe sulama sisteminin kurulumu, çevre aydınlatma ve elektrik işlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında benzer iş olarak kabul edilecek işler AXVIII grup işler olarak belirlenmiş, söz konusu gruba ait listede AV grubu (karayolu işleri), AVI grubu (demiryolu işleri), AVII grubu (havaalanı işleri), AVIII grubu (barajlar) işler ile spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, peyzaj sahaları tanzim işleri ile yüzey ve platform işleri sayılmıştır.

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin organize sanayi bölgesi altyapı ikmal yapım işi ve uygulanan yapı tekniğinin içmesuyu (terfi hattı 1000 m3 betonarme prizmatik gömme depo), atıksu, yağmursuyu, 160 kva trafo yapım işi olduğu dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ağırlıklı olarak içme suyu ve kanalizasyon imalatlarının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca iş deneyim belgesini düzenleyen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından da belgeye konu iş kapsamında gerçekleştirilen altyapı ikmal yapım işinin AIV grubu işlerden oluştuğunun belirtildiği de dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin AXVIII grubu saha işleri kapsamında olmadığı değerlendirilmiştir.

Yapılan tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibi Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, dolayısıyla idarece yapılan İdari Şartname’de AXVIII olarak belirlenen benzer iş grubunda AV, AVI, AVII, AVIII grubu işlerin yer aldığı, sunulan iş deneyim belgesinin bu kapsamda ihale komisyonunca uygun olduğu yönündeki değerlendirmelerin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Kent Yapı İnşaat Proje Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle