kamu ihalelerinde ihale dışı bırakılma,yasaklılık

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-10

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1183512 İhale Kayıt Numaralı “Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Koruyucu Giyim Ve Donanım Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi nin 07.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2023 tarih ve 122451 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1460 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 36.1.1 maddesinde ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesinin istenildiği, İdari Şartname’nin 7.5.6 maddesinde ihale esnasında numune istenmeyeceğinin belirtildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme esnasında, teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan, her ürün veya malzemeden en az 2 (iki) şer adet hazırlanmış numuneyi idareye sunacağının belirtildiği, yani ihalede numune sunulmasının öngörülmediği, İdari Şartnamenin “Numune ve Demonstrasyon Değerlendirmesi” başlıklı 7.7’nci maddesinin de boş bırakıldığı, dolayısıyla ihale sürecinde numune sunulmayacağının açık olduğu, buna rağmen idarenin ihale gününden sonra

gönderdiği yazı ile, numune sunmalarını istediği, İdari Şartnamede ihale aşmasında numune istenmediği için firmalarınca numune sunulmasına ilişkin yazının cevapsız bırakıldığı, takip eden süreçte tebliğ edilen ihale komisyonu kararında ise, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, idarenin numunenin ihale aşamasında değil, ihale sonrasında istendiğini ileri sürdüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca “ihale” aşamasının tekliflerin verilmesiyle bitmediği, İdari Şartnamenin 7.5.6 maddesinde yer alan “İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme esnasında, … numuneyi idareye sunacaktır.” ifadesinin, sadece ihale üzerinde kalan istekliden numune isteneceğini ve bunun da sözleşme esnasında isteneceğini açıkça ortaya koyduğu, dolayısıyla henüz ihale kararının verilmediği ve sözleşme aşamasına geçilmeyen süreçte, numune sunmalarının istenmesinin ihale dokümanına aykırı olduğu, diğer yandan idare tarafından numune sunulmadan, numune değerlendirmesinin yapılamayacağının ifade edildiği, İdari Şartnamenin “Numune ve Demonstrasyon Değerlendirmesi” başlıklı 7.7’nci maddesinin boş bırakılmış olduğu, zaten numune değerlendirmesinin yapılamayacağı, kaldı ki mal alımı ihalelerinde, numune değerlendirmesi yapılacaksa, bu değerlendirmenin nasıl yapılacağının, İdari Şartnamede açıkça düzenlenmesinin gerektiği, uyuşmazlık konusu ihalede, numune değerlendirmesine ilişkin maddenin boş bırakılmış olması nedeniyle, numune değerlendirmesi yapılmasının zaten mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde ihale esnasında numune istenmeyeceğinin belirtildiği, 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ihale tanımının sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan sürece ilişkin işlemleri içerecek şekilde yapıldığı, dolayısıyla idare tarafından İdari Şartname’de yer alan düzenleme uyarınca sözleşmenin imzalanmasından önce numune istenilemeyeceği, kaldı ki numunenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme esnasında sunulacağının belirtildiği, aynı zamanda İdari Şartname’nin numune değerlendirmesine ilişkin 7.7’nci maddesinin boş bırakıldığı görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibi istekli ve Tacer Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin teklifinin numune değerlendirmesi ve stok tespiti işlemi başarısızlıkla sonuçlandığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu kararında ise söz konusu isteklilerin kanıtlayıcı belgeleri sunduğu ancak numuneleri fiziki ortamda teslim etmemiş oldukları için değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca tekliflerin değerlendirmesi aşamasında istekliler tarafından numune sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, numunenin ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşmenin uygulanması aşamasında istenebileceği, ihale aşamasında istenemeyeceği, bu nedenle numune sunmayan isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin numune sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının İdari Şartname hükümlerine aykırılık içerdiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi ve Tacer Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.