İhaleyi Yapan İdareden Kaynaklanan Hata Nedeniyle Davacı Şirkete Kusur Yüklenemeyeceği – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2021/MK-123

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/571798 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı Araç Kiralama Ve Servis Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği tarafından yapılan 2020/571798 ihale kayıt numaralı “2021 Yılı Araç Kiralama ve Servis Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İnkaya Taşım. Tem. İnş. Gıda Sigort. ve Arac. Hizm. Taah. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2184 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Arc Müteahhitlik Hafriyat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 18.02.2021 tarihli ve E:2021/90, K:2021/296 sayılı kararında “Yukarıda metnine yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu ihalede, Basın İlan Kurumu’na gönderilen ve yerel gazetede yayınlanan ihaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile “yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4. maddenin 4.1.2.2. bendinin; “Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” şeklinde ilan edildiği, davacı şirket tarafından ihale ilan metninde yer verilen belgeler ile ticaret sicil gazeteleri ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunularak ihaleye teklif verildiği, sunulan belgeler ve Ticaret Sicil Gazeteleri ile noter tasdikli imza sirkülerinden davacı şirketi temsile yetkili olan ortaklarının ve yönetimdeki görevlilerinin kimler olduğunun açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla ihaleyi yapan idareden kaynaklanan hata nedeniyle davacı şirkete kusur yüklenemeyeceği, ayrıca söz konusu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı ve idarece tamamlatılabileceği, bu kapsamda ihaleyi yapan idarenin 27.11.2020 tarihli “eksikliklerin tamamlatılması” yazısı uyarınca davacı şirkete verilen 3 is günü içerisinde ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin 30.11.2020 tarihinde idareye sunulduğu ve söz konusu eksikliğin tamamlandığı görülmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin hatasından kaynaklanmayan ve ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin sonradan tamamlatılabileceği hususu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu 30.12.2020 tarih ve 2020/UH.II-2184 sayılı Kurul Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin 12/10/2020 tarih ve E:2020/354, K:2020/2491 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2184 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle