İhaleye Teklif Veren Kişilerin Ve İsteklileri Vekaleten Temsil Eden Kişilerin EKAP Kayıtlarının Bulunmamasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmayacağı

Karar No              : 2021/UH.II-788

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/576531 İhale Kayıt Numaralı “TDLHZM-992 TPAO Genel Müdürlüğü Merkez Lokal Hizmetleri İşçilik Alımı” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 17.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TDLHZM-992 TPAO Genel Müdürlüğü Merkez Lokal Hizmetleri İşçilik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gözde Tur. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2021 tarih ve 8550 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/299 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Anılan istekliler adına ihaleye teklif veren kişilerin ve isteklileri vekaleten temsil eden kişilerin EKAP kayıtlarının bulunmadığı, 

 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde yer verilen hükümler çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, …” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin ihaleye teklif veren kişilerin ve isteklileri vekaleten temsil eden kişilerin EKAP kayıtlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, her ne kadar aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ilgili bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de söz konusu düzenleme ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulmasının amaçlandığı, mevzuatta aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir hükmün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle