Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-387

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1393274 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı İçin Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından 29.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı İçin Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Lab- Tek Medikal Ticaret Limited Şirketinin 23.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2024 tarih ve 130444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/183 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 8.8’inci maddesinde yer alan “Cihazlar kullanım süresi içinde hiç bir ön koşul ve kısıtlama (zaman olarak) getirmeksizin istenen toplam SUT puanı tamamlanıncaya kadar cihazlar ve bağlı tüm sistemler (her türlü sarf malzemesi ve bakım ücretsiz verilmek koşulu ile) laboratuvarın kullanımına bırakılacaktır.” düzenlemesi ile anılan Şartname’nin 8.4’üncü maddesinde yer alan “Sözleşme süresince alınan reaktifler (kitler), teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olacaktır. Zamanında tüketilemeyen reaktifler, son kullanma tarihinde en az 1 ay öncesinde yüklenici firmaya Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü veya THSL tarafından haber verilmek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, yüklenici firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Son kullanma tarihi dolmadığı halde bozulan ve hatalı sonuç veren reaktifler yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemesinin istekliler için öngörülemez maliyetler doğuracağı, aktarılan düzenlemelerin sağlıklı teklif oluşturma önünde engel teşkil edeceği, anılan Şartname’nin 8.22.3’üncü maddesi, 9.F.3’üncü maddesi, 9.E.16’ncı maddesi ile 9.B.7’inci maddelerinin de benzer düzenlemeler içerdiği, aktarılan gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerinden ihaleye konu cihazın satın alınan tüm reaktifler tüketilene kadar hastanede kalabileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla anılan Tebliğ’in 60.2’nci maddesine uygun olarak cihazın kullanım süresine dair ihale dokümanında açık bir düzenleme yapılmayarak reaktiflerin kullanım süresine bağlandığı, bu durumun isteklilerce kit fiyatlarına yansıtılmasına sebebiyet verebileceğinden kaynakların verimli kullanılmasını engelleyebileceği gibi teminatın iadesi, garanti ve tarafların diğer yükümlülükleri gibi konular da dahil hukuki sorunlar oluşturabileceği, anılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan Teknik Şartname’de yer alan ve yukarıda yer verilen “…Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olacaktır, kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir.” düzenlemenin, yüklenicinin 6 aylık miat süresi olan bir reaktif veya kiti dokümana uygun bir şekilde teslim etmesine rağmen idarenin herhangi bir sebeple söz konusu kit veya malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından dolayı şartsız ve koşulsuz olarak yükleniciden yenisi ile değiştirmesini talep etmesinin teklif aşamasında istekliler açısından sağlıklı teklif oluşturma önünde engel olduğu, bununla birlikte yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ekstra maliyet ve sorumluluklar yüklenmiş olacağı değerlendirildiğinden Teknik Şartname’de yer alan, kitler, reaktifler vb. malzemelerden miatları dolanların yükleniciden yenileri ile değiştirtilmesinin istenmesine yönelik düzenlemenin yukarıda yer verilen Kanunun “Temel İlkeler” ve “Şartnameler” başlıklı maddelerinde yer alan hükümler ile uyuşmayacağı sonucuna varılmış, aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.