Karar No              : 2020/MK-77

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/627435 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı 382 Adet Aracın Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan “2018 Yılı 382 Adet Aracın Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Kardeşler Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2019 tarihli ve 2019/UH.II-103 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Yıldırım Kardeşler Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 19.09.2019 tarihli ve E:2019/398, K:2019/2169 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 16.12.2019 tarih ve E:2019/3948, K:2019/4350 sayılı kararı ile“… İhaleyi yapan idare tarafından, 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda, ihaleye teklif sunan isteklilerin terör örgütlerine iltisaki veya irtibatının olup olmadığı hakkında 03/01/2018 tarih ve 54935295-29822- E.2018010311424297077 sayılı yazı ile Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiği; 05/01/2018 tarih ve 54935295-29721- E.2018010515545264742 sayılı cevabî yazıda, Yıldırım Kardeşler Sigorta Aracılık Hiz Ltd. Şti.’nin hissedarları arasında yer alan Hasan Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/18655 sayılı dosyasında “terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak” suçundan dolayı açılan soruşturmanın derdest olduğunun bildirilmesi üzerine, davacı şirketin terör örgütlerine iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 11. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca ihale dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Ancak, davacı şirket ortakları Hasan Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım hakkında bahsi geçen soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 18/01/2018 tarihinde “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildiği anlaşılmakta olup davacı şirketin 4734 sayılı Kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında olduğundan söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.01.2019 tarihli ve 2019/UH.II-103 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle