Karar No              : 2021/UM.II-1555

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/317866 İhale Kayıt Numaralı “5 İlaç, 6 Kalem Sarf ve 2 Kalem Cihaz Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manavgat Devlet Hastanesi  Başhekimliği tarafından 11.06.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “5 İlaç, 6 Kalem Sarf ve 2 Kalem Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Evli’nin 02.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 16.07.2021 tarih ve 32744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1226 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuru konusu ihalede sundukları teklifin, UBB/ÜTS kayıtlarının teklif dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 11.06.2021 tarih ve 1646 sayılı dilekçe ile teklif edilen kalemlere ait UBB/ÜTS bilgisinin belirtildiği, ayrıca dilekçeye ek olarak e-ihale teklif sistemi ekran görüntüsünün de idareye sunulduğu, idarenin sisteme yüklediği e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında “beyanlar/bilgiler” kısmının “var” şeklinde belirlendiği, ilk oturumda teklif bedellerinin ifşa edilip ikinci oturuma katılımlarının engellenmesi nedeniyle hak kayıplarının oluştuğu, ayrıca bu durumun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, yeterlik bilgileri tablosunda buna ilişkin satırın idarece açılmaması nedeniyle UBB/ÜTS kayıtlarının hiçbir istekli tarafından elektronik ortamda bildirilemediği, söz konusu bilginin girileceği ve teyit yapılacağı satırın EKAP’tan kapatılarak ihaleye çıkıldığı ve ihaleye katılanlardan evrak yüklenmesinin talep edildiği, teklif edilen ürünlerin gizlenerek izlenmesinin önüne geçilmesi ve şeffaflık ilkesinin zedelenmesi,  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde yer alan bildirim ve tebligat esaslarına aykırı hareket edilmesi gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

2) Başvuru konusu ihalenin 13 kısım olarak ve kısmi teklife açık şekilde ihale edildiği, 7 ve 8. kalemlerin Binaş Med. sist. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 7. kaleme ilişkin teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespitiyle birlikte 6, 7 ve 8. kalemlerin set olarak kullanılması sebebiyle alımına karar verildiği, ihaleye kısmi teklife açık olarak çıkıldığı halde karar aşamasında grup olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/A maddesinde “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 (7) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “5 İlaç, 6 Kalem Sarf ve 2 Kalem Cihaz Alımı” şeklinde belirtilmiş, 7.5.3.4’üncü maddesinde “İstekliler, teklif edilen ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise ürüne ait UBB numarası, teklif cetvelinde belirtilecektir. Tıbbi cihazlar kapsamında değil ise kapsam dışı olduğuna dair beyanın teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiş, 20’nci maddesinde tüm kalemlerin kısmi teklife açık olduğu, 30.1’inci maddesinde ise tekliflerin ihale saatine kadar EKAP üzerinden verileceği belirtilmiştir.

Pazarlık ihale usulüyle ve tekliflerin elektronik ortamda teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği başvuru konusu ihalenin 5 kalem ilaç, 6 kalem sarf ve 2 kalem cihaz olmak üzere 13 kısımdan oluştuğu, ihalede 12 ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin ihaleye katıldığı, başvuru sahibi Mustafa Evli’nin 11.06.2021 tarihinde 6, 7, 8, 9, 10’uncu kısımlarda ilk teklifini ihaleye sunmasından sonra ikinci teklifini idareye sunmadığı görülmektedir. Mustafa Evli’nin 11.06.2021 tarihli dilekçesinde ürünlerinin ÜTS bildirim bölümünün boş göründüğü ifade edilmiş, dilekçe ekine EKAP e-ihale teklif sistemi ekran görüntüsüne yer verilmiştir.  14.06.2021 tarihli dilekçesinde 2. teklif için kendilerine herhangi bir tebligatta bulunulmadığı, ancak ihale tarihinin 14.06.2021 olarak görüldüğü, kendilerinin de teklif verebilmesi için gerekli düzenlemelerin sistem üzerinden ivedilikle yapılması talep edilmiştir.

28.06.2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin 6. ksmının May Global Medikal Ticaret Anonim Şirketi; 7 ve 8’ inci kısımlarının Binaş Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, 9 ve 10’uncu kısımların geçerli teklif olmadığından iptal edildiği, Mustafa Evli’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin “e-teklif dosyası incelendiğinde yeterlilik kriteri olarak belirlenen UBB/UTS kayıtlarının teklif dosyasında olmadığı görülmüş” şeklinde ifade edildiği görülmektedir. 

Yapılan incelemede idarece oluşturulan standart form yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünde “Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıtla İlgili Belgeler” alt bölümünün yer aldığı, söz konusu alt bölümün “Belge adı ve düzenleyen kurum/kuruluş” ve “belgenin tarihi, sayısı, ve geçerlik tarihi” satırlarından oluştuğu ve açıklamalar kısmında “İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesi- İhalede yeterlik kriteri olarak yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belge istenmesi halinde doldurulacaktır.” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla bu satırların İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde yer alan UBB kaydına yönelik doldurulması gerektiğinin açık olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu satırın idarece gizlendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.  

Öte yandan başvuru sahibinin 9 ve 10’uncu kalemlere tek istekli olarak katıldığı, başvuru sahibinin teklif verdiği 6, 7 ve 8’nci kalemlere teklif veren diğer istekliler olan May Global Medikal Ticaret Anonim Şirketi ile Binaş Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında söz konusu satırların doldurulduğu ve UBB kayıt numaralarının belirtildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ise söz konusu satırın yer aldığı ancak doldurulmadığı, dolayısıyla hiçbir istekli tarafından UBB kaydını elektronik ortamda beyan edilmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan incelemede 6. kalemin May Global Medikal Ticaret Anonim Şirketi, 7 ve 8. kalemlerin Binaş Med. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, konuya ilişkin olarak ihale komisyonu kararında “7. ve 8. Kalemlere teklif veren Binaş Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 146.000,00 TL (yüzkırkaltıbin türk lirası) teklifi ekonomik açıdan en uygun teklif olarak değerlendirilmiş ve bu kalemler adı geçen firmaya ihale edilmiştir. 7. Kalem yaklaşık maliyetin üzerindedir ancak 6.7. ve 8. Kalemlerin set olarak kullanılması sebebiyle alımına karar verilmiştir. 7. Kalemde Binaş Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin yerli malı belgesi olduğu için bu firmaya %15 fiyat avantajı uygulaması yapılmıştır. Bu sebeple isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

6 ve 8’inci kalemlerde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin altına kaldığı, Binaş Med. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen bedelin 7’nci kalem için belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinin, ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflere yaklaşımı konusundaki takdir ve sorumluluğu idarelere bırakması karşısında idarenin, 7’nci kalem Hfo chamber için ihaleyi Binaş Med. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakma yönünde irade göstermesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,  ihalenin kısmi teklife açık gerçekleştirilmesinin idarenin bu yöndeki takdir yetkisini kullanmasına engel teşkil edemeyeceği, zira değerlendirmenin her bir kısım için yine ayrı yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle