İhalenin İptali Kararına Karşı İtirazen Şikayet Başvurusu Süresinin 5 Gün Olması

Karar No              : 2021/UM.IV-1172

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/755326 İhale Kayıt Numaralı “37 Kalem Giyim Eşyası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “37 Kalem Giyim Eşyası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.06.2021 tarih ve 26055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/983 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

03.06.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 21.05.2021 tarihli ve E:2021/690, K:2021/968 sayılı kararı ekinde yer alan dava dilekçesinde özetle; ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarının iptal edilme gerekçelerinin uygun olmadığı, iptal gerekçelerinin afaki ve soyut olduğu, ihalenin iptal edilmesinde kamu yararının bulunmadığı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

 ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Şikayete konu edilen 2020/755326 İKN’li ihalenin 02.02.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, 05.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edilerek söz konusu kararın 06.03.2021 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu iptal kararının bildirim yazısında “Bu kararın bildiriminden itibaren 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilir” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından 21.05.2021 tarihli ve E:2021/690, K:2021/968 sayılı kararda belirtildiği üzere idari merci tecavüzü nedeniyle söz konusu dava dilekçesinin Kuruma gönderildiği tespit edilmiştir.

İdari merci tecavüzü kararı ve ekindeki belgeler incelendiğinde, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin Mahkeme tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince başvuruda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 03.06.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan Mahkeme kararı ekindeki Av. Neslihan Aslan tarafından sunulan dava dilekçesinin imzalı olmadığı görülmüştür.

Söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmesini teminen başvuru sahibinin vekiline 04.06.2021 tarihli ve E.2021/9662 sayılı yazı yazılmış olup ilgili yazıda “…

– Başvuru dilekçesinin imzasız olduğu (Mahkemece Kuruma gönderilen dilekçede Av. Neslihan Aslan’a ait imzanın bulunmadığı), tarafınızca imzalanmış dav dilekçesi örneğinin Kurumumuza gönderilmesi gerektiği, 

– Süleymanoğlu Teks. Ay. İnş. Gıda Ev Ger. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından Av. Neslihan Aslan’a verilen vekaletnamenin eklenmediği (baro pulu yapıştırılmış, asıl yada ıslak imzalı (avukat yada noter tarafından) aslı gibidir onaylı vekaletname),

– İtirazen şikayet başvuru bedelinin yatırılmadığı…” ifadelerine yer verilerek, söz konusu eksiklerin bahse konu yazının kendilerine ulaştığı tarihi takip eden 5 gün içinde giderilmesi halinde dava dilekçesinde belirtilen hususların esasının inceleneceği bildirilmiştir.

İhalenin iptali kararına karşı itirazen şikayet başvurusu süresinin 5 gün olması sebebi ile başvuru sahibinin vekiline 5 gün eksiklik tamamlama süresi tanınmıştır. PTT posta takip modülü üzerinden bahse konu yazının 08.06.2021 tarihinde muhatabına tebliğ edildiği tespit edilmiştir. Ancak söz konusu tarihi takip eden 5 günlük sürenin bitimini takip eden ilk iş günü olan 14.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar söz konusu eksikliklerin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.   

Aynı şekilde söz konusu eksikliklerin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca anılan yazıyla verilen süre içinde (14.06.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle