Karar No              : 2021/MK-360

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/349398 İhale Kayıt Numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/349398 ihale kayıt numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Oğuzata Mim.  Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Çağıl İnş. Tic. San. Müh. ve Mim. Ltd. Şti. – Acr Grup İnş. Taah. Müh. Tar. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. – Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. ve Sar. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1977 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Oğuzata Mim.  Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Çağıl İnş. Tic. San. Müh. ve Mim. Ltd. Şti. – Acr Grup İnş. Taah. Müh. Tar. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. – Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. ve Sar. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli E:2021/51, K:2021/401 sayılı kararında dava konusu işlemin kısmen kabul kısmen iptaline karar verilmiş, söz konusu mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere “ Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1977 sayılı kararının (B) bölümünde yer alan Oğuzata Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Çağıl İnş. Tic. San. Müh. ve Mim. Ltd. Şti. – Acr Grup İnş. Taah. Müh. Tar. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. – Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. ve Sar. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına yönelik tüzel kişiliğin son durumuna ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında motorin analiz girdisi için yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerin iptaline,” ifadelerini içeren  07.04.2021 tarihli ve 2021/MK-144 sayılı Kurul kararı  alınmıştır.

Söz konusu mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle açılan davada Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07/07/2021 tarihli E:2021/1490, K:2021/2698 sayılı kararında “Dosyanın incelenmesinden, davacılardan oluşan iş ortaklığı tarafından 09/10/2020 tarihinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurul’un 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1977 sayılı kararıyla, davacı şirketlerden oluşan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, Dairemizin 25/06/2021 tarihli ara kararıyla, dava konusu Kurul kararının davacılar temsilcisine bildirim saatini içeren EKAP tebliğ belgesinin onaylı bir örneğinin davalı idareden istenildiği; davalı idarenin 23/06/2021 tarihli cevabî yazısı ekinde, dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına 09/12/2020 tarihinde saat 11.48’de EKAP üzerinden bildirildiğinin belirtildiği; EKAP üzerinden tebliğ edilen Kurul kararında karara karsı başvuru yolları ve süresinin gösterildiği; davacılar vekili tarafından 10/01/2021 tarihinde saat 01.25’te Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden elektronik imzayla dava konusu Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına EKAP üzerinden bildirildiği 09/12/2020 tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken, dava açma süresinin son günü olan 08/01/2021 tarihi geçtikten sonra 10/01/2021 tarihinde açılan bu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, her ne kadar davacılar tarafından, dava konusu işlemin tebliğinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik tebligata ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği ileri sürülmüş ise de; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna ilişkin ikincil düzenlemelerde, itirazen şikâyet sonucunda verilen kararların başvuru sahiplerine bildirilmesi hususu açıkça düzenlenmiş olduğundan ve aynı Kanun’un 65. maddesi uyarınca, yalnızca bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Tebligat Kanunu’nun kuralları uygulanabileceğinden, ihalelere ilişkin tebligatın özel kanunla düzenlendiği, bu konuda tamamlayıcı hukuk kuralı niteliğindeki Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı açıktır.

Bu itibarla, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esası incelenerek verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında usul kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/MK-144 sayılı kararının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle