Karar No              : 2020/MK-94

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/152961 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/152961 ihale kayıt numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Ar Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-912 sayılı karar ile ihale üzerinde bırakılan istekli Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Al Grup Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. İş Ortaklığının  pilot ortağı Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi kapsamında sunduğu sözleşmeye ilişkin sözleşmenin taraflarınca iş eksilişi yapılarak tamamlandığını gösteren belgeleri teklif dosyasında sunmadığı gerekçesiyle “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Al Grup Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 08.11.2019 tarih ve E:2019/1814, K:2019/2140 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.01.2020 tarihli ve E: 2019/4112, K: 2020/257 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu ihalede, davacılardan Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Sti. tarafından iş deneyimini belgelendirmek için teklif dosyasında Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren 3 (üç) yıllık ve 52.733.571,00-TL bedelli sözleşmeye dayanan “2. Bölge Güvenlik Hizmeti Alım İşi”ne ilişkin fatura listesi, faturalar ve personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgeler sunulmuştur. Sunulan faturaların tutarının (48.187.163,91-TL), belirlenen sözleşme bedelinden (52.733.571,00-TL) eksik olduğu, bu durumda iş deneyimine konu sözleşmede iş eksilişi meydana geldiği, iş eksilişi ile sözleşmelerin sona erdirilmesi ve bu hizmetlerin iş deneyimi olarak sunulması durumunda, istekliler tarafından sunulacak belgelerle birlikte işin eksik şekilde tamamlandığı hususunda tarafların anlaştığını gösteren belgenin de sunulması gerektiğinden; davacılardan Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin iş deneyimini göstermek üzere sunduğu faturaların tutarı ile sözleşme bedeli arasındaki farklılığın iş eksikliği olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Benzer bir uyuşmazlıkta, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye gerçekleştirilen bir işin iş deneyimi olarak sunulması sırasında fatura miktarı ile sözleşme bedeli arasında ortaya çıkan farklılığın iş eksilişi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tartışıldığı; işin gerçekleştirildiğini göstermek üzere sunulan faturaların sözleşmenin başlangıcından itibaren sunulduğu, son faturanın da sözleşmenin son gününde verildiği, bu durumda iş eksilişinden bahsedilemeyeceği, özel sektöre yapılan işlerde iş eksilişine ilişkin belge sunulmasının işin süresi dolmadan bırakılması ve benzeri durumları önlemeye yönelik bir düzenleme olduğu değerlendirmesinin yapıldığı Kamu İhale Kurulu’nun 19/03/2014 tarih ve 2014/UH.I-1422 sayılı işlemine karsı açılan davanın Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 22/10/2014 tarih ve E:2014/947, K:2014/1502 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kararın Dairemizin 30/04/2015 tarih ve E:2015/330, K:2015/1703 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu isleme esas alınan iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelere konu işin de Türk Telekomünikasyon A.S.’ye gerçekleştirildiği, sözleşme süresi olan 3 yıllık faturaların teklif mektubu ekinde sunulduğu, son faturanın işin tamamlandığı son ayda verildiği, dolayısıyla işin süresinde tamamlandığı, ayrıca Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin E:2019/1814 sayılı dosyasında yapmış olduğu ara kararına Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından verilen cevapta da bu durumun belirtildiği dikkate alındığında, dava konusu ihalede sunulan iş deneyimine konu işte herhangi bir iş eksilişinden bahsedilemeyeceği, bu nedenle davacıların iş eksilişi olması durumunda sunmak zorunda olduğu sözleşme taraflarının işin eksik şekilde tamamlanmasında anlaştıklarını gösteren belgenin sunulma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-912 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle