İhale Tarihinden Önce Açıklanmış 2012 Çevre Birim Fiyatları 2011 Yılı Birim Fiyatlarına Göre Teklif Oluşturan Davacının Teklifi Ve Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının İlgili Mevzuata Uygun Olması

Karar No              : 2019/MK-326

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/27799 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Kükürtlü Ptt Lojmanlarının Güçlendirilmesi Ve Tadilatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan  2012/27799 ihale kayıt numaralı “Bursa Kükürtlü PTT Lojmanlarının Güçlendirilmesi ve Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak, Z.G.V.İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.04.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2776 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Halis Murat ÖZKAN tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 13.11.2019 tarihli E:2019/1978, K:2019/1789 sayılı kararında “…Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde, sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri hâlinde söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu olmadığı, ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Uyuşmazlıkta, 12.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa Kükürtlü PTT Lojmanlarının Güçlendirilmesi ve Tadilat İhalesine” teklif veren ve teklifi sınır değerin altında kalması sebebiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilen davacı tarafından sunulan 08.05.2012 tarihli açıklamalarda, 9 adet iş kalemi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2011 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı, dava konusu ihalenin 09.03.2012 tarihinde ilan edildiği, anılan Bakanlığın 2012 yılı birim fiyatlarının ise 03.04.2012 tarihinde ilan edildiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabilmesine imkan tanındığı görülmektedir.

Bu durumda, her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılı birim fiyatları ihale tarihinden önce açıklanmış ise de, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ihalenin ilanı tarihini esas alan açık hükmü karsısında 2012 yılı birim fiyatlarının esas alınması zorunluluğu bulunmadığından, 2011 yılı birim fiyatlarına göre teklif oluşturan davacının teklifi ve aşırı düşük teklif açıklamalarının ilgili mevzuata uygun olduğu ve aksi yöndeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.07.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2776 sayılı kararının ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli ile ilgili değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekliye yönelik iddiaları bakımından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle