İhale Sürecinin Herhangi Bir Aşamasında Veya Herhangi Bir İhale İşleminin Sıhhatinin Ve Hukuka Uygunluğunun Tespit Edilebilmesi, Kendisinden Önce Geçilen Aşama Ve Yapılan İşlemlerin Sıhhatinin Ve Hukuka Uygunluğunun İncelenmesini Gerektirdiği Gibi; İncelenen Herhangi Bir İhale İşleminin Sakat Olması Halinde Bu İhale İşlemine Dayanan Diğer İhale İşlemlerinin De Sakatlığı Söz Konusu Olacaktır

Karar No              : 2020/MK-223

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/313090 İhale Kayıt Numaralı “Yoğun Bakım Kuvözü” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/313090 ihale kayıt numaralı “Yoğun Bakım Kuvözü” ihalesine ilişkin olarak, Ertunç Özcan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.12.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1593 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ertunç Özcan tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10.07.2020 tarihli E:2019/2405, K:2020/1113 sayılı kararında “…İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, 4734 sayılı Kanun ile ikincil mevzuatta yer alan kurallar ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre yapılması gerekmekte olup, ihale dokümanının bir parçası olan idari şartnamede yer alan demonstrasyona ilişkin 47. maddede demonstrasyon işlemlerinin İstanbul ilinde bulunan bir sağlık tesisinde yapılacağının öngörülmesi nedeniyle söz konusu işlemin İstanbul ilinde yer alan sağlık tesisinde yapılması gerekmekte iken 16.10.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1339 sayılı Kurul Kararı ile demonstrasyon işleminin, usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle yeniden yapılmasına karar verilmesi üzerine demonstrasyon işleminin ihaleye ilişkin idari şartnameye aykırı olarak ihaleyi yapan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü binası içerisinde ofis ortamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Genel olarak idari işlem; kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis edilen ve re’sen uygulanabilir nitelikte olan hukuki tasarruflar olup, yetki, şekil, neden, konu ve amaç unsurlarından oluşmaktadır. İhale süreci, zincirleme idari işlemlerden oluşan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir idari işlemin sonuç unsuru kendisinden sonra gelen idari işlemin neden unsurunu oluşturmaktadır. Bu süreçte herhangi bir idari işlem sakatsa zincirleme olarak onu izleyen bütün idari işlemler de sakatlanacaktır.

Dolayısıyla ihale sürecinin herhangi bir aşamasında veya herhangi bir ihale işleminin sıhhatinin ve hukuka uygunluğunun tespit edilebilmesi, kendisinden önce geçilen aşama ve yapılan işlemlerin sıhhatinin ve hukuka uygunluğunun incelenmesini gerektirdiği gibi; incelenen herhangi bir ihale işleminin sakat olması halinde bu ihale işlemine dayanan diğer ihale işlemlerinin de sakatlığı söz konusu olacaktır.

Bu durumda, dava konusu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca yapılmasının zorunlu olmasına ve ihale dokümanında demonstrasyon işleminin İstanbul ilinde bulunan bir sağlık tesisinde yapılmasının öngörülmesine karşın söz konusu işlemin idarenin kendi Genel Müdürlük binasında ofis ortamında yapıldığı dikkate alındığında uyuşmazlık konusu ihale işlemlerinde ve davaya konu itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,…” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.12.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1593 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin teklif ettiği cihaza ilişkin demonstrasyon işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesini teminen 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle