Karar No              : 2021/UY.I-1790

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/373655 İhale Kayıt Numaralı “H.761 Referanslı 154 Kv (~2,5 Km) 2X1272 Mcm + (~40,2 Km) 1272 Mcm İletkenli İscehisar – Emirdağ Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 03.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “H.761 Referanslı 154 Kv (~2,5 Km) 2X1272 Mcm + (~40,2 Km) 1272 Mcm İletkenli İscehisar – Emirdağ Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesine ilişkin olarak 3 Etap Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.09.2021 tarih ve 41223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1485 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün başvuruya konu ihalesinde TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan başka bir ihalede uygunsuz teklif nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekçe gösterilerek iştirak ettirilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu, genel müdürlüğün bölge müdürlüğü yerine geçerek dosya üzerinden tekrar yasak fiil ve davranış inceleme yetkisinin bulunmadığı, genel müdürlüğün kararının daha önce başka ihalelerde verilen kararlar ile çeliştiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: …

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. …

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, … , 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, … tarafından verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.” hükmü yer almaktadır.

19.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifinin TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/240697 ihale kayıt numaralı ihale ile ilgili hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre işlem tesis edileceği bildirildiği gerekçesiyle anılan Kanun’un 58’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin temel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlemlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla Kanun’un 17’nci maddesinde, ihalelerde hangi fiil ve davranışlarda bulunmanın yasak fiil veya davranış olduğu sayma suretiyle hükme bağlanmış olup bu maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin de ihale dışı bırakılacakları açıkça belirli kılınmıştır.

Yine yasak olan fiil ve davranışta bulundukları tespit edilenler hakkında Kanun’un Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı ortaya konulmuştur. Buna göre yasak olan fiil ve davranışta bulundukları tespit edilenlerin fiil ve davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık tarafından haklarında maddede belirtilen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinin üçüncü fıkrasına bakıldığında ise; haklarında herhangi bir yasaklama kararı bulunmasa bile yasaklama kararının yürürlüğe girmesinin zaman alacağı göz önüne alınarak, ihale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışta bulundukları tespit edilenlerin aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri öngörülmüştür.

İhale sırasında ve sonrasında anılan Kanun’un 17’nci maddesindeki yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen isteklilerin haklarında herhangi bir yasaklama kararı bulunmasa dahi yasaklama kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere iştirak ettirilmeyeceğinin hüküm altına alındığı, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen 13.08.2021 tarihli ve 793116 sayılı yazıyla kendileri tarafından gerçekleştirilen 2021/240697 ihale kayıt numaralı ihalede başvuru sahibinin teklif zarfı içerisinden dört adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin çıktığı gerekçesiyle hakkında yasaklama işlemi başlatılacağından TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün haberdar edildiği, dolayısıyla TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu ve merkez teşkilatı olan TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hakkında yasaklama işlemleri başlatılan başvuru sahibinin incelemeye konu ihalede anılan Kanun’un 58’inci maddesinin üçüncü fıkrasının amir hükmü gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihaleye iştirak ettirilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, kaldı ki başvuru sahibi hakkındaki 1 yıl süreli tüm ihalelerden yasaklama kararının 16.09.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle