Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 06.03.2024

Karar No : 2024/UM.II-408

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/8744 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İhtiyacı Olan 25 Kalem 22 Kısım Patoloji Laboratuvarı Malzemesi Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 31.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hastanemiz İhtiyacı Olan 25 Kalem 22 Kısım Patoloji Laboratuvarı Malzemesi Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ese Medikal Teknolojileri Sağlık Hizmetleri İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 17.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.02.2024 tarih ve 130198 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/172 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin ambalaj şekli ve miktarının belirtildiği 2’nci maddesinde yer verilen “Teklif edilen bıçak üzerinde mutlaka markası veya üretici firma logosu olmalıdır.’’ düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, bıçak üzerinde marka ve logonun bulunmasının bıçağın fonksiyonelliğine ilişkin olmadığı, kalitesine ilişkin güvence oluşturmayacağı, düzenlemenin bu haliyle Feather marka ürünü tarif ettiği, ihale numune değerlendirmesi yapılmak suretiyle sonuçlandırılacağından söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine ve 12’nci maddesine aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden de anlaşılacağı üzere, mikrotom bıçağının 50 adetlik gruplar halinde sürücü kaseti içinde olması ve bıçak üzerinde marka veya üretici firma logosu bulunması istenilmektedir.

Teknik şartnamelerde teknik kriterler belirlenirken, kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi gerekmektedir.

İncelemeye konu ihalede iddia konusu edilen hususun teknik kriterlere yönelik olması ve söz konusu düzenlemenin tek bir firmayı işaret ettiğinin iddia edilmesi sebebiyle teknik inceleme gerektirdiğinden, 22.02.2024 tarihli yazımız ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup,

Sonuç olarak, orijinal ambalaj takibi ile birlikte kullanılan bıçak üzerinde marka veya üretici firma logosu ürünün kalitesi için bir gereklilik taşımamaktadır.” Şeklindedeğerlendirmelerde bulunulmuştur.

Mezkur görüşten de anlaşılacağı üzere, Teknik Şartname’de istenilen kriterin ihale konusu malın fonksiyonelliğine yönelik olmadığı ve düzenleme gereği bıçak üzerindeki marka veya logonun sadece Feather firmasının kendi ürünleri veya başka firmalara ürettiği ürünler üzerinde bulunduğu, dolayısıyla anılan düzenlemenin tek markaya ve/veya üreticiye yönelik düzenlendiği ve mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 3’üncü kısmının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 3’üncü kısmının iptaline,

2) Başvuru bedelinin başvuru sahibinin otuz gün içinde Kamu İhale Kurumuna yazılı başvurusu halinde iade edilmesine,

Oybirliği karar verildi.