İhale Kapsamında Sunulan Bilanço Ve Gelir Tablosu Belgelerinin İhalede İstenen Şartları Taşımadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

7) İhale kapsamında sunulan bilanço ve gelir tablosu belgelerinin ihalede istenen şartları taşımadığı iddialarına yer verilmiştir.

 …

Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ek olarak;

1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

idarelerce istenilmesi zorunludur.” hükümleri bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında 2013 yılı ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu bilançoda 2012 yılı bilgilerinin de bulunduğu, ayrıca teklif dosyası kapsamında SMMM tarafından onaylı bilanço bilgileri tablosunun da sunulduğu,  söz konusu bilgilerden anılan isteklinin 2012 ve 2013 yılı değerleri ortalamaları üzerinden cari oranının:1,17, özkaynak oranının: 0,18, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,15 olduğu,

Anılan isteklinin 2013 yılına ait toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inin üzerinde olduğu (18.***.***,** TL>412.264,00 x 0,25= 103.066,00 TL) belirlenmiştir.

Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. tarafından  teklif dosyası kapsamında, 2013 yılı ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu bilançoda 2012 yılı bilgilerinin de bulunduğu, ayrıca teklif dosyası kapsamında SMMM tarafından onaylı bilanço bilgileri tablosunun da sunulduğu,  söz konusu bilgilerden anılan isteklinin 2013 yılı değerleri esas alındığında cari oranının:1,4, özkaynak oranının: 0,40, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,266 olduğu,

Anılan isteklinin 2013 yılına ait toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inin üzerinde olduğu (14.***.***,** TL>438.783,20 x 0,25= 109.695,80 TL) belirlenmiştir.

Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında, 2013 yılı bilanço ve gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu bilgilerden anılan isteklinin 2013 yılı değerleri esas alındığında cari oranının: 1,61, özkaynak oranının: 0,60, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu,

Anılan isteklinin 2013 yılına ait toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inin üzerinde olduğu (22.***.***,** TL>496.086,70 x 0,25= 124.021,675 TL) belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, anılan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddesinde istenilen yeterlik kriterlerini sağladığı belirlendiğinden, söz konusu iddia da uygun bulunmamıştır.

Ayrıca, daha sonraki aşamada 14.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi kapsamında “isteklilerin teklif geçerlik sürelerinin dolması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif sürelerini uzatmamaları” gerekçesi ile ihalenin idarece iptal edildiği bildirilmiştir. 

Sonuç olarak,  yapılan inceleme sonucunda Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihalenin idarece 14.05.2015 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle