kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 21.02.2024

Karar No : 2024/UY.I-333

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1510182 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli Milas, Yatağan-Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, ve Seydikemer İlçelerinde İşletme Sahası İçinde Hat Arızası Tamiratı, Yenilemesi ve İmalat Sonrası Bozulan Üst Yapının Tamiratı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 15.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muğla İli Milas, Yatağan-Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, ve Seydikemer İlçelerinde İşletme Sahası İçinde Hat Arızası Tamiratı, Yenilemesi ve İmalat Sonrası Bozulan Üst Yapının Tamiratı” ihalesine ilişkin olarak Güven Altyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 08.02.2024 tarih ve 131199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/201 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

İdarece ihalenin 1’nci ve 2’nci kısımlarının iptali işlemine konu gerekçenin yerinde olmadığı, ihalenin 1’nci ve 2’nci kısımlarının iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde ihalenin iptali hususunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, bunun yanında anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile ihale komisyonu kararı üzerine, ihale yetkililerine de ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte ihalenin iptal edilmesi hususundaki takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun surette kullanılması gerektiği anlaşılmıştır.

İptal gerekçeleri ile sınırlı yapılan değerlendirme sonucunda; 16.01.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Yıldırım İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihale sürecinin devamında değerlendirme dışı bırakılmış olmasının ihalenin iptaline gerekçe oluşturamayacağı, “herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına ihale komisyonunca yapılan değerlendirme” ifadesinde de herhangi bir somut iptal gerekçesine yer verilmediği göz önünde bulundurulduğunda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı sonucuna varıldığından idare tarafından verilen ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarının iptali kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) İhalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarının iptali kararının iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.