Karar No              : 2020/MK-63

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/541651 İhale Kayıt Numaralı “Msb Ankara Özel Bakmmrkbşk Haksahipleri İçin 210 Kişilik 365 Gün 3 Ana Öğün 2 Ara Öğün Ekmek Dahil Hazır Yemek İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Özel Bakım Merkezi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan 2019/541651 ihale kayıt numaralı “Msb Ankara Özel Bakm. Mrk. Bşk. Haksahipleri İçin 210 Kişilik 365 Gün 3 Ana Öğün 2 Ara Öğün Ekmek Dâhil Hazır Yemek” ihalesine ilişkin olarak, Lotus Entegre Tesis Yönetimi Limited Şirketi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1695 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Lotus Entegre Tesis Yönetimi Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.03.2020 tarihli ve E:2020/103, K:2020/627 sayılı kararında “…ara karara cevaben gönderilen bilgi ve belgelerden; davacının şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin, 02.12.2019 tarih ve 517309 evrak kayıt sayılı işlemle Milli Savunma Bakanlığı Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı’nın genel evrak biriminde kayıt altına alındığı, ancak mesai bitimi olması sebebiyle ilgili birime sevkinin 03.12.2019 tarihinde yapıldığı, evraka 03.12.2019 tarihinde 62 sayılı iç kayıt numarası verildiği, 02.12.2019 tarih ve 517309 evrak kayıt sayılı evrak ile 03.12.2019 tarih ve 62 iç evrak kayıt sayılı evrakın aynı evrak olduğu, bu yönüyle davacı tarafından yapılan şikâyet başvurusunun Milli Savunma Bakanlığı Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı’nın genel evrak birimine 02.12.2019 tarih ve 517309 evrak kayıt sayılı başvuru ile yapıldığı görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu ihalenin 06.12.2019 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, şikâyet başvurusunun ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar (en geç 02.12.2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar) yapılması gerektiği göz önüne alındığında, davacı tarafından ihale dokümanına ilişkin şikâyet başvurusunun; Milli Savunma Bakanlığı Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı’nın genel evrak birimine 02.12.2019 tarih ve 517309 evrak kayıt sayılı başvuru ile yasal süresi içerisinde yapıldığı anlaşıldığından, davacının şikâyet başvurusunun 03.12.2019 tarihinde yapıldığından bahisle, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin olarak tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka ve mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1695 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle