İhale Dokümanında KDV’nin Hangi Aşamada Düşüleceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmaması – Yuvarlama – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-290

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/143343 İhale Kayıt Numaralı “2012 Yılı Bilgi Sistemi Kullanımı Veri Giriş Hizmeti Ve Karşılama, Yönlendirme, Danışma Ve Rehberlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2011/143343 ihale kayıt numaralı “2012 Yılı Bilgi Sistemi Kullanımı Veri Giriş Hizmeti ve Karşılama, Yönlendirme, Danışma ve Rehberlik Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda Bil. Reklam ve Org. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.12.2011 tarih ve 2011/UH.II-4232 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda Bil. Reklam ve Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 22.11.2012 tarihli ve E:2012/53, K:2012/2577 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 02.05.2019 tarihli ve E:2013/876, K:2019/1481 sayılı kararı ile “…İdarenin hesabı ile başvuru sahibinin hesabı arasındaki farklılığın rakamların yuvarlanması işleminden kaynaklandığı, idarece, uzun hat yol bedeli olan 1,80 TL’den KDV’nin düşülmesi sonucu elde edilen 1,525 TL’nin 1,53 TL’ye yuvarlandığı, başvuru sahibi tarafından ise %18 KDV’nin düşülmesi ve yuvarlama yapılması işleminin, uzun hat yol bedeli olan 1,80 TL’nin 44 biniş ile çarpılması sonucu bulunan 79,20 TL’den %18 KDV’nin düşülmesi sonucu bulunan 67,118 TL aşamasında yapıldığı ve söz konusu rakamın 67,12 TL’ye yuvarlandığı, bulunan 69,12 TL’ye %3 sözleşme giderinin eklenmesi sonucu bulunan aylık sözleşme gideri dahil 69,133 TL yol bedelinin bir kez daha aşağıya doğru yuvarlanarak 69,13 TL’ye ulaşıldığı, bu itibarla idarece hesaplanan yol bedeli ile başvuru sahibince hesaplanan yol bedeli arasındaki farkın yuvarlamadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda uyuşmazlık, yuvarlama sebebiyle oluşan farkın davacı şirkete yükletilip yükletilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İhale konusu şartnamede, KDV’nin hangi aşamada düşüleceğine dair bir düzenleme bulunmadığı ve davacı şirketin, Şartnameye uygun olarak yol giderini açıkladığı görüldüğünden, iki işlem arasındaki yuvarlamadan kaynaklı bu farktan davacı şirket sorumlu tutulamayacaktır. Dolayısıyla davacının yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 22.11.2012 tarihli ve E:2012/53, K:2012/2577 sayılı kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.12.2011 tarihli ve 2011/UH.II-4232 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle