Karar No              : 2020/MK-122

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/520674 ihale kayıt numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler ve Kamyonetler ile Sürücüsü ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1732 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesi ve itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü 7. iddia yönünden;

Davacı yedinci iddiasında, kamyonetlerin çalıştırılmasına ait Özel Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinin (e) alt bendi, vinçli kamyonların çalıştırılmasına ait Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin (a) bendi, arazözlerin çalıştırılmasına ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinin (t) alt bendinde belirtilen iletişim için istenilen telefonlar ve hat kullanımlarına ilişkin kaç adet hat kaç dakikalık konuşma yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı hususunu ileri sürmüştür.

Davalı idarece, yedinci iddia yönünden; telefonların ekiplerde seyir sırasında merkezle haberleşmeyi sağlayabilmek adına ve sürücü operatörlerinin idare teknik elemanları ve merkez telsiz birimi ile iletişimini sağlamak üzere her haberleşme merkezine temin edilmek üzere istenildiği ve dokümanda haberleşme merkezleri, ekip ve sürücü sayılarının belli olduğu, isteklilerin buna göre asgari sayıda telefon öngörebilecekleri, söz konusu maliyeti de birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilgili gider kalemlerine yansıtılmak suretyle teklif fiyata dâhil edebilecekleri, kaç dakikalık hat istenmesinin ise miktar olarak önceden öngörülemeyeceği, ancak asgari 4 GB internete sahip mobil hat şeklinde ifade edildiği, bu kapsamda basiretli bir tacir olarak isteklilerin bu hususu dikkate alarak teklif vermesinin mümkün olduğu ve tüm isteklilerin bu düzenlemeler doğrultusunda eşit koşullarda teklif verecekleri anlaşıldığından, davacının iddiası uygun bulunmamıştır.

Davaya konu ihaleye ilişkin Kamyonetlerin Çalıştırılmasına İlişkin Özel Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Ekipler İle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 6’ncı maddesinin (e) bendinde “Ekiplerde seyir sırasında merkezle haberleşmeyi sağlayabilmek için iş süresince, her haberleşme merkezine yüklenici firma tarafından akıllı GSM cihazı (cep telefonu) ve en az 4 GB internete sahip mobil hat verilecektir.” düzenlemesi,

Arazözlerin Çalıştırılması İşine ait Teknik Şartname’nin “Arazözün Teknik Özellikleri ve Yapılacak İşler” başlıklı 7’nci maddesinin (t) bendinde “Yüklenici, çalıştıracağı sürücü operatörlerinin İdare Teknik Elemanları ve Merkez Telsiz Birimi ile iletişimini sağlamak üzere birer adet cep telefonu tahsis edecek ve numaralarını İdareye bildirecektir.” düzenlemesi,

Vinçli Kamyonun Çalıştırılması İşine ait Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin (a) bendinde “Yüklenici, çalıştıracağı sürücü operatörlerinin İdare Teknik Elemanları ve Merkez Telsiz Birimi ile iletişimini sağlamak üzere birer adet akıllı GSM cihazı (cep telefonu) ve en az 4 GB internete sahip mobil hat verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanındaki düzenlemelerin değerlendirilmesinden; ihale dokümanında akıllı telefon ve en az 4GB internete sahip mobil hat istenmekle birlikte, kaç adet istendiğinin sayı olarak belirtilmediği, hatların kaç dakikalık konuşma süresi içermesi gerektiğine ilişkin de dokümanda bir düzenleme yapılmadığı, bu hususların isteklilerin teklif fiyatlarını oluşturmasında tereddüt yarattığı ve ihalelerin saydamlığı ilkesini ihlal ettiği kanaatine varıldığından, davalı idarece itirazen şikayet başvurusunun yedinci iddia yönüyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Yorum Ekle