Karar No              : 2020/UH.I-639

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/701319 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı (01/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Arası) Şoför Dahil Araç Kiralama” İhalesi (1, 2 ve 3’üncü Kısımlar)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 06.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı (01/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Arası) Şoför Dahil Araç Kiralama” (1, 2 ve 3’üncü Kısımlar) ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 17.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2020 tarih ve 10853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/412 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı ve İdari Şartname’de belirtilen yeterlilik kriterlerinin birbirinden farklı olduğu, İhale İlanı’nda 2019 ocak ayı kasko değer listesi sunulacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanında 2016 model ve üstü araç istendiği, ancak 2020 şubat ayında yapılan bir ihale için 2020 model aracın teklif edilmesine ise kısıtlama getirildiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler hariç diğer hallerde on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı, ilan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin ise birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği açık olarak hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, …

izleyen günden itibaren başlar.

… Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin 11.01.2020 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve 06.02.2020 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin ihale ilanı ve İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerinin birbirinden farklı olduğu, ayrıca ihale dokümanında 2016 model ve üstü araç istendiği, ancak 2020 şubat ayında yapılan bir ihale için 2020 model aracın teklif edilmesine kısıtlama getirildiği yönündeki iddiaları ile ilgili olarak şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 11.01.2020 tarihi olduğu, bu tarihi izleyen 10 gün içinde (en geç 21.01.2020 tarihine kadar) idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.02.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuru süresinin sona erdiği, dolayısıyla başvuru sahibinin 1’inci iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Netice itibarıyla, 1’inci iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle