İhale Dokümanına İlişkin Başvuruların İdarelerce İhale Veya Son Başvuru Tarihinden Önce Sonuçlandırılması Esasının İhaleyi Gerçekleştiren İdarenin İhale Sürecini Denetim Altında Tutmasını Sağlamaya Yönelik Bir İlkeye İlişkin Olduğu Ve Anılan Düzenlemeye Aykırılığın Sonradan Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuruları Sonucunda Verilecek Kararları Yalnızca Süreye Uyulmamış Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Hale Getirmeyeceği

Karar No              : 2021/MK-62

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/149723 İhale Kayıt Numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik,Çamaşırhane Hizmetleri,Haşere İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2011/149723 ihale kayıt numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik, Çamaşırhane Hizmetleri, Haşere İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Münir Temelli tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2011 tarihli ve 2011/UH.III-4312 sayılı karar ile “Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.   

Davacı tarafından, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından 01.03.2012 tarih ve E:2012/97 sayılı ara karar ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, söz konusu Mahkeme kararının uygulanması için alınan 19.04.2012 tarihli ve 2012/MK-124 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun, 26.12.2011 tarih ve 2011/UH.III-4312 sayılı kararının iptaline,

2) Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalede belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin E:2012/97 sayılı esasında görülen davada, davacının 11.06.2012 tarihli dilekçesiyle davadan feragat etmesi üzerine ise, anılan Mahkeme tarafından; “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı” yönünde 13.06.2012 tarih ve K:2012/2032 sayılı karar alınmıştır. Söz konusu Mahkeme kararının uygulanması için alınan 18.07.2012 tarihli ve 2012/MK-225 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 2012/MK-124 sayılı kararının iptaline,

2) Mahkeme kararı doğrultusunda, 26.12.2011 tarih ve 2011/UH.III-4312 sayılı Kurul kararı uyarınca, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 29.11.2013 tarih ve E:2012/2477, K:2013/3322 sayılı kararı ile; “…Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği…” yönünde karar verilmesi üzerine İdare Mahkemesi kararı beklenilmiş, dosyaya yeniden bakan Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 25.11.2015 tarih ve E:2014/1236, K:2015/2529 sayılı kararı ile; “… kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği, anılan karara yapılan itirazın da reddedildiği…” gerekçesiyle “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Bu defa, yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 19.12.2019 tarihli ve E:2016/726, K:2019/4512 sayılı kararı ile; “…davacının usulüne uygun olarak açıklanmayan davadan feragat beyanına dayalı olarak hüküm kurulamayacağı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına kesin olarak karar verilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 19.12.2019 tarihli ve E:2016/726, K:2019/4512 sayılı kararı üzerine, 22.05.2020 tarihli ve 2020/MK-114 sayılı Kurul kararı ile “Usulüne uygun olarak açıklanmayan davadan feragat beyanına dayalı olarak hüküm kurulamayacağı yönündeki Danıştay Onüçüncü Dairesi kararı kapsamında Ankara 1. İdare Mahkemesi kararının beklenilmesi gerektiği anlaşıldığından, karar verilmesine yer olmadığına,” karar verilmiştir.

Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 11.09.2020 tarih ve E:2020/1573, K:2020/1485 sayılı kararı ile bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu Mahkeme kararının uygulanması için alınan 21.10.2020 tarihli ve 2020/MK-242 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarihli ve 2012/MK-225 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 26.11.2020 tarih ve E:2020/3263, K:2020/3391 sayılı kararı ile ise; “…İlan veya dokümana karşı şikâyet başvurusunda bulunanların daha sonra ihaleye teklif vermelerinin önünde engel bulunmaması ile ilana veya dokümana karşı şikâyet başvurusu yapanların ihaleye teklif vermeleri durumunda Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilme yolunun da açık olması hususları göz önünde bulundurulduğunda; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esasının ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihale sürecini denetim altında tutmasını sağlamaya yönelik bir ilkeye ilişkin olduğu ve anılan düzenlemeye aykırılığın sonradan yapılacak itirazen şikâyet başvuruları sonucunda verilecek kararları yalnızca süreye uyulmamış olması nedeniyle hukuka aykırı hale getirmeyeceği sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 21.10.2020 tarihli ve 2020/MK-242 sayılı kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulunun 26.12.2011 tarihli ve 2011/UH.III-4312 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle