İhale Dokümanı Kesinleştikten Sonra Dilekçesinde Yer Verilen İtirazlar

Karar No              : 2020/MK-259

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan 2020/268858 ihale kayıt numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Met Enerji Üretim İnşaat Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1353 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Met Enerji Üretim İnşaat Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.  tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 15.10.2020 tarihli ve E:2020/1775, K:2020/1434 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, yukarıda açıklandığı üzere davacı şirketin hizmet alımına ilişkin sözleşme tasarısı hükümleri ile alakalı birinci itirazını üç alt başlık altında sıraladığı ancak davalı idarece dava konusu işlemin içeriğinde söz konusu itiraz üzerine sadece sözleşme tasarısında alt işverene yüklenen kıdem tazminatı ve ibraname koşulu ile ilgili değerlendirme yapıldığı, söz konusu değerlendirmelerin davacının yukarıda sayılan iddialarından hangisine karşılık olarak yapıldığının net olarak anlaşılmadığı gibi davacı şirketin yukarıda belirtilen (a) ve (b) iddialarıyla ilgili hiçbir değerlendirmeye yer verilmediği, dolayısıyla bu iddiaların reddedilmesinin hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmadığı ve davacı şirketin iddialarının tam olarak karşılanmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarece davacı şirketin yukarıda sayılan itirazlarının, maddi ve hukuki gerekçeleri ortaya konulmak suretiyle her birinin ayrı ayrı değerlendirilerek karşılanması gerekirken, bu yapılmaksızın hukuki gerekçeden yoksun ve eksik olarak yapılan değerlendirme sonucu tesis edilen dava konusu işlemin davacının 1. iddiasının reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta dava konusu işlemin davacı şirketin 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., ve 9. iddiasının reddine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede;

Olayda, davacı şirketinin 1. iddiası dışında kalan iddialarına şikayet dilekçesinde yer verilmediği, bu sebeple itirazen şikayete konu edilemeyeceği ayrıca bu iddialar yönünden süresinde başvurulmadığı gerekçesiyle davacının söz konusu iddialarının reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlıkta, davacı şirketinin 1. iddiası dışında kalan iddialarının şekil ve süre yönünden reddedildiği ve her iki ret gerekçesinin farklı mevzuat hükümlerini ilgilendirdiği dikkate alındığında, anılan ret sebeplerinin hukuka uygunluğu yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmiştir.

Davacı şirketinin 1. iddiası dışında kalan iddialarına şikayet dilekçesinde yer verilmediği, bu sebeple itirazen şikayete konu edilemeyeceğinden bahisle reddi yönünden yapılan değerlendirmede;

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Davalı idarece yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca davacının itirazen şikayet dilekçesinde yer alan söz konusu iddialarının, anılan iddialara şikayet dilekçesinde yer verilmediğinden bahisle reddedildiği görülmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin 2. fıkrasında, Kurumun, itirazen şikâyet başvurularını, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceleyeceğinin kurala bağlandığı, 4734 Sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından; başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların da incelenmesi gerektiği, kanunda sayma suretiyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulunun, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, bu iddiaların şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 24.12.2019 tarihli E:2019/3976, K:2019/4591 sayılı ve 07/12/2018 tarih E:2018/3701 K:2018/3775 sayılı kararları da bu yöndedir.

Davacı şirketinin 1. iddiası dışında kalan iddialarının, süresinde başvuruda bulunulmadığından bahisle reddi yönünden yapılan değerlendirmede;

4734 sayılı Kanun’un 55. maddesinde; ”Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünün değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ihale ilanında yer alan hususlara ilişkin şikâyet başvurularının ilk ilan tarihinden itibaren, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların ise dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yapılabileceği, süresi içerisinde şikâyet yoluna başvurmayanların, ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanı bu hâliyle kesinleştiğinden artık bu aşamadan sonra ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunamayacakları, davacı şirket dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan düzenlemeye yönelik olarak dokümanın satın alındığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmaması durumunda ihale dokümanının kesinleşeceği açıktır.

Olayda, davacı şirketin söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanını (sözleşme tasarısı, teknik ve idari şartname) 03.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği, dolayısıyla yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca davacı şirketin sözleşme tasarısı ve teknik şartname hükümlerine ilişkin itirazlarını bu tarihten itibaren 10 gün içinde yapması gerektiği, ancak davacı şirket tarafından bu itirazların şikayet dilekçesine konu edilmediği, bu itirazlara söz konusu süre geçtikten ve ihale dokümanı kesinleştikten sonra 29.07.2020 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin 1. iddiası dışında kalan iddialarının şekil yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmasa da süre yönünden reddinin hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 1. iddiaya yönelik kısmının iptaline, diğer iddialara ilişkin kısmı yönünden ise reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1353 sayılı kararının 1’inci iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1353 sayılı kararının 1’inci iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle