İlgili Mevzuat

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında[1], Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden birinin kullanılacağı ve doküman indirme, teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurumun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında[2], idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birini kullanarak indirmesinin yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir. 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 32.2.1 numaralı maddesi uyarınca, ihale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilmekte ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamamaktadır. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için dokümanın EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir.

Konuya İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararı

Yukarıda zikredilen Yönetmelik hükümlerinde Kuruma verilen yöntem belirleme yetkisi çerçevesinde (EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden sorumlu olduğu da dikkate alınarak), EKAP üzerinden ön yeterlik/ihale dokümanı indirme işlem süreçlerinin kolaylaştırılmasının ve tek aşamada sonlandırılabilmesinin temini amacıyla, istekli olabilecek sıfatı kazanmak üzere doküman indirme işlemlerinde, EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesinin, e-imza kullanılmasına gerek olmaksızın, istekli olabilecek sıfatıyla dokümanın indirilmesi için yeterli kabul edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle doküman indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu 2020/DK.D-373 sayılı “Doküman İndirme İşlemlerinde E-imza Yerine Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi” gündem konulu kararıyla ihale dokümanı indirmede e-imza kullanmanın zorunlu olmadığına karar vermiştir.

Sonuç

Kurulun ihale dokümanı indirirken e-imza kullanma zorunluluğu bulunmadığına ilişkin kararının 4734 sayılı yasanın “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesinde düzenlenmiş olan rekabet ilkesiyle uyumlu olduğunu düşünmekteyiz. İdarenin ihtiyaçlarını en makul düzeyde karşılayabilmesi için rekabetin dolayısıyla da katılımın kolaylaştırılması gerekmektedir. İstekli sıfatını kazanabilmek için kişilere e-imza zorunluluğu getirilmesini engelleyen kararın doğru olduğu kanaatindeyiz.

10.03.2021

Elektronik ihalelerle ilgili her türlü soru ve sorununuz için bize ulaşın.  

Sorumsuzluk Beyanı

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


[1] “ (4) (Değişik: 30/09/2020-31260 R.G./1. md.) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum yetkilidir.”

[2] “(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta (Mülga ibare: 13.11.2019-30947 R.G./1. md.) görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza (Ek ibare: 13.11.2019-30947 R.G./1. md.) veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza (Ek ibare: 13.11.2019-30947 R.G./1. md.) veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisini kullanarak indirmesi yeterlidir.”

Yorum Ekle