Karar No              : 2020/MK-117

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/443674 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi (Şoförsüz Ve Yakıtsız)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Belko Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan 2019/443674 ihale kayıt numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi (Şoförsüz ve Yakıtsız)” ihalesine ilişkin olarak Erya Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1582 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Erya Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.02.2020 tarihli E:2019/2361, K:2020/585 sayılı kararında “2) Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında “2) 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak” başlığı altında incelenen; ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, 1-5-10 ve 13 sıra numaralı iş kalemlerinde miktar sütununda yer alan ay sayısı ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı neticesinde bahse konu iş kalemi için ulaşılması gereken tutardan farklı bir tutara ulaşıldığı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutar ile birim fiyat teklif mektubunda yer alan tutarın rakam ve yazı olarak uyumlu olmadığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerindeki miktarların idarenin miktarlarından farklı şekilde yazılmasından kaynaklı aritmetik hataların bulunduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde belirtilen asgari kriterleri sağlamadığı, kısa vadeli banka borçlarının uzun vadeli “400. Banka kredileri” ve “Satıcılar” hesabında gösterildiği, uzun vadeli banka kredilerinin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen tutarların “303. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Hesabı”na kaydedilmesi gerekirken bunun için herhangi bir tutar kaydedilmediği, kısa vadeli banka borçlarının gerçek parasal tutarları ve “Banka Kredileri Hesabı” ile “Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Hesabı”nın toplamlarının kısa vadeli banka borçları olarak alınması suretiyle hesaplanan kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen kriterleri sağlayamayacağı iddiaları yönünden yapılan incelemede; her ne kadar davacının itirazen şikayet başvurusu Kamu İhale Kurulu’nca; idare tarafından geçici teminat mektubunun, banka referans mektubunun, bilanço ve eşdeğer belgelerin, iş hacmini gösteren belgelerin, iş deneyim belgesinin, Ulaştırma Bakanlığı’nca verilmiş olan uygunluk belgelerinin (A1, K1 ve D2) teklif zarfı içinde sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla iddialar yerinde görülerek ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hâlinde dahi başvuru sahibinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin üzerinde kalması ihtimalinin bulunmadığı, bu bakımdan iddiaların uygun bulunmadığından bahisle bu hususa yönelik olarak başvurusunun reddine karar verilmiş ise de; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık olduğunun hüküm altına alındığı, ihale süreci içerisinde gerek ihale makamı tarafından, gerekse davalı idare tarafından, hem davacı şirketin teklifine hem de söz konusu ihaleye katılan diğer bir isteklilerin teklifine ilişkin olarak kararlar alındığı, davacının şirketin dava konusu edilen ihalede istekli konumunda bulunduğu, davacı şirketin iddiaları yerinde görülerek ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hâlinde dahi başvuru sahibinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin üzerinde kalması ihtimali bulunmasa bile ihale ile hali hazırda meşru, güncel ve korunması gereken bir menfaat bağı bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının “2. ve 3. iddialara yönelik” hususlar yönünden başvurunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle “Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak” ve  “Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak” iddiaların yerinde olmadığına ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, “Başvuru sahibinin 2 ve 3’üncü iddiasına ilişkin olarak” iddiaların yerinde olmadığına ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1582 sayılı kararının başvuru sahibinin 2. ve 3’üncü iddiaları ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2. ve 3’üncü iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle