İdarenin Fiyat Farkına İlişkin Düzenleme Yapması Zorunlu Değildir

Karar No              : 2021/UH.II-1492

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/300982 İhale Kayıt Numaralı “İkitelli Garajı İşlettirme” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İkitelli Garajı İşlettirme” ihalesine ilişkin olarak Şeker Tem. Kurum. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.07.2021 tarih ve 31762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1183 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesindeki düzenlemelerde her türlü personel gideri, elektrik, su, doğalgaz, jeneratör ve forklift yakıtı, yol yardım aracı yakıtına verilecek fiyat farkına ilişkin detaylı düzenlemelerin yapılmadığı bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklamasına,

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. …” düzenlemesine,

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; başvuruya konu ihalenin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “İkitelli Garajı İşlettirme” işi olduğu, ihalede 39 adet doküman indirildiği, 14.07.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Twin Tur. Taş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibinin ise Beydağ Tem. ve İlaç. Hiz. Tic. Ltd. Şti. – Hanzade Kur. Per. Hiz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı olarak belirlendiği, başvuru sahibi Şekerler Global Taşım. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları ve düzenlemelerinden; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesi incelendiğinde; ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında (mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halleri hariç) fiyat farkı verilmeyeceğinin ifade edildiği, ihale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısı ile personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağı hususuna ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı verilmeyeceğinin ifade edildiği, nitekim, başvuruya konu ihalede çalıştırılacak personel sayısı ile personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağına yönelik düzenlemelere ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği tespit edildiğinden; fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılmasının zorunlu olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle