İdare Tarafından Benzer İşin Şartlarının Belirlenmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2021/MK-82

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/205488 İhale Kayıt Numaralı “Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/205488 ihale kayıt numaralı “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Eos Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.06.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1078 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Eos Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 24.12.2020 tarihli E:2020/1146, K:2020/2239 sayılı kararında “… Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eos Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik Anonim Şirketinin 06.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2020 tarih ve 22773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuruda; İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon ve/veya laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmetleri” olarak düzenlendiği, laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmet işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin kabul edilemeyeceği, ülkemizde sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin özel bir hizmet niteliği arzettiği, ihalenin sadece bu işle meşgul olan ve benzer hizmet yapan istekliler arasında gerçekleştirilmesinin hizmetin niteliği gereği zorunlu olduğu, söz konusu hizmet ile uğraşı içerisinde olmayan isteklilerin benzer işlerinin kabul edilerek ihaleye katılımlarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin benzer iş tanımına ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde yer alan “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırı olduğu iddialarına yer verildiği, itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde davacını başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, işin konusu ve kapsamının 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı birimlerinde sterilizasyon hizmet kalite standartları gereğince, tüm departmanlarından gelecek olan alet ve malzemelerin sayılarak ve kontrol edilerek teslim alınması, yıkanması, ön dekontaminasyonu, bakımı, paketlenmesi, steril edilmesi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi steril deposundan ilgili birim personeline teslim edilmesi ile ilgili işlemlerin belirlenmiş teknik elemanlar ile belirlenmiş ölçütlerde gerçekleştirilmesi olarak belirlendiği görülmüştür.

Uyuşmazlıkta, ihale konusu iş için idarece hazırlanan teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ve ihale konusu sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin söz konusu düzenlemeler ile belirlenen nitelikleri dikkate alındığında isteklilerin bu konuda çalıştıracakları personelin ihale konusu işi yapabilecek nitelikte olması gerektiği, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin bu konunun ehli tarafından yapılması gerektiği açık olup, teknik şartnamede sterilizasyon ve dezenfeksiyon işleri kapsamında yapılması öngörülen işlerin, hastane temizliği gibi işler ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer nitelikte olmadığı, dolayısıyla malzemeli temizlik hizmet alımı işlerinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işleri ile benzerlik göstermeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, “kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü malzemeli temizlik hizmet işleri yapılmış olmasının” benzer iş olarak belirlenmesinin yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dökümanlarının düzenlemelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1078 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle