Karar No              : 2020/UH.II-753

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/656452 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası Anonim Şirketi Eskişehir Bölge Müdürlüğü Personel Servis Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından 07.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İller Bankası Anonim Şirketi Eskişehir Bölge Müdürlüğü Personel Servis Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Başağaç’ın 04.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.03.2020 tarih ve 14628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/533 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdarenin 07.02.2020 tarihli yazısı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Çağan Servis İşletmeciliği Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklifine yönelik olarak yazılı açıklama istenildiği ve bu istekli tarafından da yazılı açıklama sunulduğu, ancak bu sürece yönelik olarak herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmamasına rağmen idarece 12.02.2020 tarihli yazı ile adı geçen istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi işleminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İller Bankası Anonim Şirketi Eskişehir Bölge Müdürlüğü personel servis hizmet alım işi

b) miktarı ve türü: İller Bankası A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü personel taşıma hizmet alım işi 24 ay süre ile (3 adet minübüs araç ile)…” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.03.2020; işi bitirme tarihi 28.02.2022 …” düzenlemesi yer almaktadır.

07.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin, teklif zarfının Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle açılmaksızın iade edildiği, daha sonra teklif bedeli ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında olduğu tespit edilen Çağan Servis İşletmeciliği Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.den 12.02.2020 tarihli yazı ile aşırı düşük teklifine yönelik olarak yazılı açıklama istenildiği, söz konusu yazının ilgili kısmının “Bahse konu hizmet alım işinde çalıştıracağınız araçlarla ve sürücülerle ilgili olarak;

1.Personel maliyeti

2.Yakıt Giderleri

3.Sigorta Giderleri

4.Bakım Onarım Giderleri

5.Ödenmesi Gereken Vergi ve Harç Giderleri bakımından uygun belgelere dayalı, detaylı yazılı ve imzalı olarak yapılması…” şeklinde olduğu görülmüş olup bunun üzerine adı geçen istekli tarafından yazılı açıklama sunulduğu ve sunulan açıklamaların yeterli görülerek ihalenin Çağan Servis İşletmeciliği Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Hakan Başağaç’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca, idarelerce teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu noktada ihale ilanında ve ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hangi düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunlu getirildiği görülmüştür.

Bu çerçevede somut olay incelendiğinde, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli Çağan Servis İşletmeciliği Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 07.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazısında “ … İhale dokümanı kapsamında İdari Şartnamenin 25.1 maddesinde belirtmiş olduğumuz “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği vergi resim, harç vb. giderler ile ulaşım, nakliye, araçların yakıt giderleri, bakım giderleri, işletme giderleri, şoför ücretleri vb. giderler teklif fiyata dahildir.” ifadesi ve 25.3.1 maddesinde de “Taşımacılık işi ile ilgili olarak, Belediye İl Trafik Komisyonundan yapılması gereken teşebbüs, müsaade her türlü merasim yüklenici tarafından yürütülecektir. Bunun için yapılacak her türlü giderler, masraflar teklif fiyata dahildir.” bahsedilen bu hizmet alım işinde çalışacak sürücülerin işçilik maliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde bu bileşenlerin, Teklif cetvelinde önemli bir bileşen olduğu, bu itibarla: … vermiş olduğunuz teklif sınır değerin altında kalmıştır. Dolayısıyla bu hizmet alım işi için sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle; Kamu ihale Kanunun 38.madddesi gereğince bu teklif ve bileşenler ile ilgili olarak, aşırı düşük teklif açıklamanızın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde uygun belgelere dayalı ve yazılı olarak yapılması …” hususlarına yer verildiği görülmüş olup adı geçen istekli tarafından 11.02.2020 tarihli dilekçenin sunulduğu ve bu dilekçe ekinde aşırı düşük teklif açıklamasına yer verildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine ilgi dilekçeye yönelik ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde alınan kararda aşırı düşük teklif açıklama yazısına ilişkin olarak ek açıklama yapılması gerektiği ifade edilmiş olup adı geçen istekliden 12.02.2020 tarihli “Ulaşım ve Servis Araçları” konulu yazı ile aşırı düşük teklifine yönelik olarak yeniden yazılı açıklama istenildiği, söz konusu yazının ilgili kısmının da “Bahse konu hizmet alım işinde çalıştıracağınız araçlarla ve sürücülerle ilgili olarak;

1.Personel maliyeti

2.Yakıt Giderleri

3.Sigorta Giderleri

4.Bakım Onarım Giderleri

5.Ödenmesi Gereken Vergi ve Harç Giderleri bakımından uygun belgelere dayalı, detaylı yazılı ve imzalı olarak yapılması…” şeklinde olduğu görülmüştür.

Bu bağlamda idare tarafından 07.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden ihale üzerinde bırakılan istekli Çağan Servis İşletmeciliği Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazı içeriği incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirtilmediği, diğer taraftan 12.02.2020 tarihinde adı geçen istekliye tebliğ edilen “Ulaşım ve Servis Araçları” konulu yazı içeriği incelendiğinde aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu noktada teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak görülen maliyet kalemlerinin hangi kalemler olduğu belirtilmeksizin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin isteklilerin tereddüde düşmesine yol açabileceği, ayrıca söz konusu sorgulamanın ve sorgulama üzerine verilen açıklamanın ihale dokümanına ve mevzuata uygun olup olmadığının sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle de aşırı düşük teklif sorgulama yazısı veya ekinde teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen bileşenlere yer verilerek isteklilerin açıklama yapmasının sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenleri belirlenerek adı geçen isteklinin aşırı düşük teklifine yönelik olarak yeniden yazılı açıklama istenilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle