BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Hukuk Fakültesinde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Ülkemizde hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni hukuki hizmet alanlarını tespit etmek, nitelikli mesleki faaliyet icra etmeye yönelik sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paketlerle hukuk alanında uygulayıcı eğitim imkânları hazırlamak.

c) Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk mesleklerinde ve hukuk uygulamalarının yürütüldüğü alanlarda mesleki gelişimlerine yönelik tamamlayıcı ve güncelleyici eğitim programları sunmak.

ç) Disiplinler arası işbirlikleri ile gelişen ve her gün değişen iş dünyasının ihtiyacına uyumlu yeni teknolojilerle hukuk hizmetine erişimi kolaylaştırmak üzere projeler geliştirmek, toplumun ve hukuki desteğe ihtiyaç duyanların görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan erişim modelleriyle hukuki hizmet talep edenlerin hukuk mesleklerini icra edenlerle buluşturacak teknolojik alt yapıların kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, konuşu (kolokyum), sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

b) Hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak, bunları Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

c) Merkezin amaçları kapsamına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kişi, kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri yayınlarla duyurmak.

ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku hedefleyen çalışmalar hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.

d) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yargı organları, hukuk alanındaki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, her türlü meslek kuruluşları ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.

f) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

g) Merkezin ilgili alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, hukuki danışmanlık ve projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanlarından birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle işbirliği yaparak Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte en çok beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin plan ve proje önerilerini sonuçlandırmakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yapmış olduğu bilimsel çalışma veya sahip olduğu birikim ile Merkeze yarar sağlayabilecek Üniversite içi ve Üniversite dışı kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez ile meslek kuruluşları, iş dünyası ve öteki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirir, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün başkanlığında Müdürün çağırısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yorum Ekle