Hakedişlerin Tahakkuktan Sonra Ne Kadar Sürede Ödeneceği Noktasında Bir Belirsizliğin Bulunmadığı

Karar No              : 2020/UH.II-1739

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/430732 İhale Kayıt Numaralı “Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şark Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 02.10.2020 tarih ve 43813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1522 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

  1. Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12.1’inci maddesinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak ödemelerin tahakkuktan itibaren hangi gün ve vadede ödeneceğinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin 1 ve 2’nci maddesinde yer alan düzenlemelerden şikayete konu ihalenin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 195 araç ile 36 ay boyunca ulaşım ve taşıma hizmetleri için araç kiralama hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “Madde 42- a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi:

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu ksinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. …

… Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” açıklaması yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aktarılan hükmünden toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanan işlerde geçici hakediş raporlarının sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenleneceği, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı, tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı kapsamında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Yüklenici, sözleşme kapsamında yapmış olduğu işler ile ilgili olarak aylık hakedişler düzenleyerek İdarenin onayına sunacaktır. Hakedişler tahakkuka bağlanarak ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

izmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan “Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme”nin Sözleşme Tasarısı’nın iddiaya konu maddesine ilişkin 22 no’lu dipnotu “Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat / götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre idarece belirlenecektir.” şeklindedir.

İşe ait Sözleşme Tasarısı’nın iddiaya konu maddesinden hakedişlerin aylık olarak düzenleneceğinin ve hakedişlerin tahakkuka bağlanarak ödeneceğinin düzenlendiği ancak hakedişlerin düzenlendikten sonra ne kadar sürede tahakkuka bağlanacağının ve ödemelerin ne zaman yapılacağının belirtilmediği görülmüştür. Bu durumda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aktarılan hükmü gereğince hakedişlerin otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı, tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hakedişlerin tahakkuktan sonra ne kadar sürede ödeneceği noktasında bir belirsizliğin bulunmadığı, iddiaya konu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle