Karar No              : 2019/UH.I-1759

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emek Personel Limited Şirketi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/487303 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emek Personel Limited Şirketi (Mubep) Çalışanları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emek Personel Limited Şirketi tarafından 30.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emek Personel Limited Şirketi Çalışanları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Duyum Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Danışmanlık Mühendislik Madencilik Emlak İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 20.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.12.2019 tarih ve 52513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1559 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları sözleşme ve faturalara ek olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme bırakılmasının uygun olmadığı, şöyle ki; teklif dosyasında sunmuş oldukları sözleşmenin tam zamanlı personel çalıştırılmasını gerektiren bir işe ilişkin olarak düzenlenmediği, ayrıca başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmaması nedeniyle istekliler tarafından teklif dosyasında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen belgelerin sunulmasının zorunlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

01.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararında “…Duyum Ortak Sağ. ve Güv. Brmi. Dan. Müh. Mad. Emlk. İnş. Tar. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan iş sağlığı ve güvenliği hizmetine yönelik sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura örnekleri sunduğu görülmüş, sunulan sözleşmenin 2.4’üncü maddesinde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri diğer sağlık personeli ile hizmet verileceği hüküm altına alınmış, ancak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri diğer sağlık personeline ilişkin olarak istekli tarafından, düzenlenmiş olan ücret bordrolarının sunulmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı tespit edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 1’inic fıkrasının (a) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince söz konusu istekli değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine yer verilmiş olup, bahse konu ifadelerden başvuru sahibi isteklinin teklifinin, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları sözleşme ve faturalara ek olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen belgeleri teklif dosyasında sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında, özel sektöre gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen serbest muhasebeci mali müşavir onaylı fatura suretlerinin, ayrıca sözleşmeye konu işte görevlendirilen personellere ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İSG-Kâtip modülü üzerinden düzenlenen belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmede “Madde 1. Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta Straton Mad. Yat. Ve İşlt. A.Ş. ile diğer tarafta Duyum Ortak Sağ. ve Güv. Brmi. Dan. Müh. Mad. Emlk. İnş. Tar. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir…

Madde 2. Sözleşme Konusu: 2.1. Sözleşme konusu, Şirket’in Muğla ili ve sınır komşu illerde bulunan, sözleşmede belirtilen veya ek protokol ile eklenen sicil numaralı işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince, yüklenici tarafından yürütülmesi öngörülen; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, bu konularla ilgili olan eğitimlerin verilmesi konularında iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmet alımıdır.

2.4. Yüklenici Şirket’e, Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen niteliklere sahip, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri ve diğer sağlık personeli ile çalışan başına mevzuatta belirlenmiş süreler çerçevesinde hizmet verecektir…” ifadelerine yer verildiği, anılan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağı yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, ayrıca bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan ve sözleşmeye konu işte görevlendirilen personele ilişkin olarak İSG-Kâtip modülü üzerinden düzenlenen belgelerde, personelin çalışma şeklinin “kısmi süreli” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde; gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde tam zamanlı personel çalıştırılmaması halinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olmadığı, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmeye konu işte personelin kısmi süreli olarak çalıştırıldığı, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin anılan isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Başta Hayat Ortak Sağ. Güv. Brmi. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında, özel sektöre gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen serbest muhasebeci mali müşavir onaylı fatura suretlerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmede “1. Taraflar: İşbu sözleşme, Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne dayanarak,…, Alpay Mer. Mad. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması,…,Başta Hayat Ortak Sağ. Ve Güv. Brmi. Ltd. Şti. firması

2. Kapsam: Başta Hayat Ortak Sağ. Ve Güv. Brmi. Ltd. Şti. ile işbu sözleşme gereği Alpay Mer. Mad. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık yapmasıdır…” ifadelerine yer verildiği, anılan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağı yönünde herhangi bir ifadenin yer almadığı, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde tam zamanlı personel çalıştırılmaması halinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin söz konusu isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olduğu anlaşıldığından, bahse konu isteklinin teklifinin, “iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde alınan ihale komisyonu kararının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Duyum Ortak Sağ. ve Güv. Brmi. Dan. Müh. Mad. Emlk. İnş. Tar. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Başta Hayat Ortak Sağ. Güv. Brmi. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle