BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/582835 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü tarafından yapılan 2020/582835 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nur Grup Yemek Gıda Temz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş. – One Organizasyon Gıda San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2176 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Nur Grup Yemek Gıda Temz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş. – One Organizasyon Gıda San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 11.03.2021 tarihli E:2021/187, K:2021/365 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta; ihaleye (10) isteklinin teklif verdiği, (5) isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, (1) isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli ve uygun görülmemesi nedeniyle teklifinin reddedildiği, (1) şirketin ise belirlenen sürede aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması nedeniyle reddedildiği, ihalede davacı şirketler iş ortaklığı teklifi dahil üç geçerli teklif bulunduğu görülmektedir.

Her ne kadar geçerli tekliflerin belli bir fiyat aralığında kümelendiğinden bahisle ihaleye katılımda gerekli ve yeterli rekabet ortamının oluşmadığı ileri sürülmekte ise de ihaleye (10) isteklinin katıldığı, son aşamada üç geçerli teklifin bulunduğu, davacı şirketler iş ortaklığı teklifinin kaldığı maliyetin altında ve en uygun teklif olduğu, tekliflerin belli bir fiyat aralığında olmasının işin doğası gereği olduğu, bunun dışında söz konusu ihalenin tek geçerli teklifle dahi sonuçlandırılabileceği hususları dikkate alındığında ihalede yeterli rekabetin oluştuğu sonucuna varılmış olup sunulan tekliflerin yaklaşık maliyet civarında olduğundan bahisle ve rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin

onaylanmayarak iptal edilmesine yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2176 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle