Karar No              : 2020/UM.II-1047

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/140846 İhale Kayıt Numaralı “Sığır Cinsi İle Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kimliklendirilmesi İçin Kullanılmak Üzere Elektronik ve Klasik (Görsel) Kulak Küpesi Mal Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 22.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sığır Cinsi İle Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kimliklendirilmesi İçin Kullanılmak Üzere Elektronik ve Klasik (Görsel) Kulak Küpesi Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayvetsan Hayvancılık Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 11.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.05.2020 tarih ve 21882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/837 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 22.04.2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2020/140846 ihale kayıt numaralı “Sığır Cinsi ve Koyun Keçi Türü Hayvanlar İçin Elektronik ve Görsel Kulak Küpesi Mal Alımı İşi” ihalesine katıldıkları, 4 kısımdan oluşan ihalenin ilk 3 kısmında en düşük ve en avantajlı teklifleri verdikleri, ancak tekliflerinin ihale komisyonu tarafından son durumu gösteren ticaret sicil gazetesi eksik olduğundan bahisle ihale dışı bırakıldığı ve ihale sırasında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ihale komisyonuna gönderdiği “alıma ihtiyaç kalmadığı” hususundaki yazı gereğince ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarının iptaline karar verildiği, bu kararın ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve İdari Şartname’nin 7.7.1.1’inci ile 7.7.1.2’nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

2) 4 kısımdan oluşan ihalenin ilk 3 kısmına yaklaşık maliyetin %53 altında teklif verdikleri ancak ilk 3 kısmın ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, bu durumun Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesindeki kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil ettiği, ihale kararının 2019 Aralık ayında alındığı, bu tarihten itibaren 1’inci ve 3’üncü kısımlardaki ürünlerin tedariki için çalışmalar ve yatırımlar yaptığı, bu çalışma ve maliyetlere rağmen ihalenin yapılacağı esnada elektronik küpeye ihtiyaç kalmadığından bahisle ihalenin belirli kısımlarının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu, ihaleyi iptal etme yetkisi idarenin takdirinde olduğu ancak bu yetkinin sınırsız olmadığı, ihale komisyonunun Kanun 16’ncı, 39’uncu ve 40’ıncı maddeleri kapsamında ihalenin iptaline karar verdiği, komisyon tarafından sayılan maddelerden hangisine göre ihalenin ilgili kısımlarının iptal edildiğinin somutlaştırılmadığı, iptal kararının hukuka aykırı olduğu, ihalenin ilk 3 kısmının başvuru sahibinin üzerinde bırakılması talebiyle düzeltici işlem tesis edilerek isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale komisyonunun 06.05.2020 tarihinde aldığı kararda ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarının, ihale yetkilisinin 22.04.2020 tarihli ve E.1199122 sayılı yazıya istinaden ihtiyacın ortadan kalktığından dolayı iptal ettiği anlaşılmaktadır. 2’nci kısımda ise tek geçerli teklif kalması ve Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında kaynakların verimli kullanılması sorumluluğunun idareye ait olduğu gerekçeleriyle iptal etmiştir.

İhale yetkilisi tarafından ihale komisyonuna gönderilen 22.04.2020 tarihli ve E.1199122 sayılı yazıda büyük baş ve küçük baş hayvanların kimliklendirilmesi için kulak küpelerinin bedelsiz olarak verildiği, hayvan sahiplerinin elektronik veya plastik kulak küpelerinden herhangi birini tercih edebilecekleri, elektronik (mikroçipli) kulak küpesi mal alımının maliyet unsuru açısından iptal edilmesinin kamu yararı açısından daha uygun olacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin ilk iddiası doğrultusunda Ticaret Sicil Gazetesi belgelerinde eksikliklerden dolayı 3 kısımda da ihale dışı bırakılmasının uygun bulunduğu, bu nedenle ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarında ihaleye yönelik geçerli teklifin kalmadığı, 2’nci kısımda ise tek geçerli teklif kalması ve kaynakların verimli kullanılması gerekçesiyle iptal edildiği anlaşıldığından isteklinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle