Fiyat Teklifinde Yer Alan İmza İle İmza Sirkülerinde Yer Alan Şirket Yetkilisine Ait İmzaların Aynı Kişi Tarafından Atılmadığı İddiası- Danıştay Kararı

Karar No              : 2021/MK-98

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/337382 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/337382 ihale kayıt numaralı “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Refüj Org. A.Ş.-Atlas Mad. Ürn. San. Tic. Ltd. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Refüj Org. A.Ş.-Atlas Mad. Ürn. San. Tic. Ltd. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 17.09.2020 tarihli E:2020/1165, K:2020/1340 sayılı kararında dava konusu işlemin 1’inci iddiaya ilişkin kısmın iptaline, diğer iddialara ilişkin kısım yönünden ise davanın reddine karar verildiği, bu kararın gereklerini yerine getirmek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 07.10.2020 tarihli ve 2020/MK-233 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı kararının 1’inci iddiasının imza sirküsündeki imza ile fiyat teklifi üzerindeki imzanın uyumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren kısmın iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının ilgili kısmının esasının yeniden incelenmesine,” karar verildiği, söz konusu karar üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği, anılan Mahkeme kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.12.2020 tarihli E:2020/3148, K: 2020/3558 sayılı kararında “Uyuşmazlığa konu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı istekli olan Al-Ka İnşaat Nakliyat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi tarafından, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında “Kazılan Malzemenin Özel Dolgu Alanına Nakliyesi” işine ilişkin olarak Kadir Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Harfiyat Madencilik San. Tic. ve Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, öte yandan, idarece istenilmemesine rağmen söz konusu fiyat teklifi ile birlikte satış tutarı tespit tutanağının ve bu tutanağın ekinde yer alan serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM) ait faaliyet belgesi ile fiyat teklifini düzenleyen firmaya ait imza sirkülerininde sunulduğu, davacı şirketler tarafından, söz konusu fiyat teklifinde yer alan imza ile imza sirkülerinde yer alan şirket yetkilisine ait imzaların aynı kişi tarafından atılmadığı, fiyat teklifinin anılan şirketin yetkilisi tarafından imzalanmadığı iddialarıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, davalı idarece, imza sirküsünde yer alan imza ile fiyat teklifi üzerinde yer alan imza arasında bariz farklılık bulunmadığı ve imzaların birbiriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda, fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenen tutanakların (Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8) ve bu tutanaklara ait eklerin (meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, fiyat teklifini düzenleyen mükellefe ait imza sirküleri) kural olarak fiyat teklifiyle birlikte idareye verilmeyip meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, kaldı ki, fiyat teklifinin üzerindeki beyandan ve dayanak tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemin, fiyat teklifi üzerinde yer alan imzanın şirket yetkilisine ait olmadığına yönelik davacı iddialarının, fiyat teklifinin üzerinde yer alan imza ile imza sirküsünde yer alan imza arasında teknik incelemeyi gerektiren bir farklılık bulunmadığı, imzaların birbiriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptaline yönelik temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının 1’inci iddiaya ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.10.2020 tarihli ve 2020/MK-233 sayılı kararı ile bu karar gereği yapılan inceleme sonucu alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı kararın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle