Karar No              : 2021/UY.I-2151

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/366570 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik İnşaat Malzemeleri Çevre Danışmanlık Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 30.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2021 tarih ve 47969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1697 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapılması durumunda “öncelikle fiyat teklifi veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması” gerektiği, maliyet tespit tutanağı ile açıklama yapılması durumunda ise “mala ilişkin fiyat teklif verilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapılmış olması gerektiği”, sunulan tutanakların bu şartlara uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Genel Tebliğ’in 45.1.13.1. maddesinde “Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.” yönünde açıklama yapılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından fiyat teklifine konu açıklamalarında satış tutarı tespit tutanaklarının kullanıldığı, maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak açıklamada bulunulmadığı, bahse konu tutanak ve fiyat tekliflerinin incelenmesinden, ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarlarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığı, teklif edilen birim fiyatların, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, bu durumun meslek mensubu tarafından Tebliğ’de yer alan ibareye yer verilerek imza altına alındığı görülmüş, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle