Karar No              : 2021/MK-347

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/390857 ihale kayıt numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 16.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2083 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 03.02.2021 tarih ve E:2021/6, K:2021/248 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Bunun üzerine anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 21.04.2021tarih ve 2021/MK-173 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 16.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2083 sayılı kararının 3’üncü ve 4’üncü iddialara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 3 numaralı bölümde, 3’üncü iddia ile ilgili yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiş olup söz konusu Kurul kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 30.06.2021 ve 2021/UH.II-1302 sayılı Kurul kararı ile de “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Daha sonra, davacı tarafından sunulan ve Mahkeme kayıtlarına 15.04.2021 tarihinde alınan dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirilmesi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 10.06.2021 tarih ve E:2021/2312, K:2021/2174 sayılı karar ile Ankara 14. İdare Mahkemesinin bahse konu kararının feragat nedeniyle ek karar alınmak üzere iadesine karar verildiği anlaşılmış olup Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından alınan 12.07.2021 tarih ve E:2021/6, K:2021/248 sayılı ek karar ile de “Dosyanın incelenmesinden; Mahkememizce 03.02.2021 tarih, E:2021/6 ve K:2021/248 sayılı işlemin iptali yönünde verilen karar sonrasında, davacı tarafından verilen 15.04.2021 tarihinde kayda giren dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşıldığından, feragat nedeniyle konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 2021/MK-173 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 30.06.2021 tarih ve 2021/UH.II-1302 sayılı kararının iptaline,

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 16.12.2020 tarih ve 2020/UH.II-2083 sayılı Kurul kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle