Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Karar No              : 2014/MK-390

BAŞVURUYA KONU İHALE:

Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 03.07.2014 tarihli ve E:2014/238,K:2014/937 sayılı feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi’nce 22.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013/112936 İKN’li “24 Ay Süreli 3 Kısım Genel Temizlik (450 Kişi), Bilgi İşlem ve Sağlık Hizmetleri (200 Kişi) ile İdari ve Teknik Alanlarda Yardımcı Personel (580 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak, Cemo İnşaat San. ve Ticaret Ltd. Şti. ve On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İsn. Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin 12.12.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 24.12.2013 tarih ve 40649 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2014 tarihli ve 2014/UH.II-480 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz. Taah. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesinin 02.04.2014 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine Kurulca alınan 07.05.2014 tarihli ve 2014/MK-227 sayılı karar ile“1- Kamu İhale Kurulu’nun 23.01.2014 tarihli ve 2014/UH.II-480 sayılı kararının, Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz. Taah. Ltd. Şti.ne ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz. Taah. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına,”karar verilmiştir.

Bu defa, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.07.2014 tarihli ve E:2014/238, K:2014/937 sayılı kararında “… Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce, davacı vekili tarafından, davadan feragat edildiği bildirildiğinden, Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Limited Şirketi’nin davalı idare yanında davaya katılma istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü;

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde “feragat”; davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 311. maddesinde; davadan feragatın, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı hükme bağlanmış, 312. maddesinin 1.fıkrasında ise, feragat veya kabul beyanında bulunan tarafın, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edileceği belirtilmiştir.

19.06.2014 tarihinde Mahkememiz kaydına giren dilekçe ile davacı vekili tarafından davadan feragat edildiği bildirildiğinden, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 149,30 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, … karar verildi.”gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.  

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2014 tarihli ve 2014/MK-227 sayılıkararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz. Taah. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle