Feragat Nedeniyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2021/MK-73

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/358435 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Biyokimya, Mikrobiyoloji Ve Transfüzyon Merkezleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/358435 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Biyokimya, Mikrobiyoloji Ve Transfüzyon Merkezleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Med-Kim Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Mikromed Tıbbi Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.I-859 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.12.2020 tarihli E:2020/1210, K:2020/2129 sayılı kararında Kamu İhale Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.I-859 sayılı kararının 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 6’ncı iddialar ile ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine 03.02.2021 tarih ve 2021/MK-54 sayılı Kurul kararı ile “ 1-Kamu İhale Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.I-859 sayılı kararının 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 6’ncı iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2-  4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mikromed Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.12.2020 tarihli E:2020/1210, feragat nedeniyle verilen ek kararında “Karar veren Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller başlıklı 31. maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükûnunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler, elektronik işlemler ile ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi ile yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 310/2. maddesinde “Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.” hükümüne, 3. fıkrasında da “Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” hükmüne yer verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 307. maddesinde, feragat, “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” seklinde tanımlanmış; 311 maddesinde ise feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 22.maddesinde, “Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı iş ortaklığı tarafından, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 18.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2019/358435 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğe Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Biyokimya Mikrobiyoloji ve Transfüzyon Merkezleri Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak yapılan şikâyet başvurusunun idarece reddi işlemine karşı davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.I-859 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkememizin 14/12/2020 tarihli ve E:2020/1210 K:2020/2129 sayılı kısmen iptal, kısmen ret yönünden verilen karardan sonra davacı vekili tarafından 01/02/2020 tarihinde UYAP üzerinden verilen dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşılmıştır…” gerekçesiyle feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarih ve 2021/MK-54 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.I-859 sayılı kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle