E Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Gerçekleştirilmiş Olması

Karar No              : 2020/UY.I-2037

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkh Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan tarafından, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 02.10.2020 tarihinde yapılan 2020/474252 İKN’li “Şanlıurfa İli Harran ve Akçakale İlçeleri Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi” ihalesine iş ortaklığı yaparak teklif verildiği, ayrıca anılan idare tarafından yapılan “kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri” yapım işi ihalelerine söz konusu isteklilerin ayrı ayrı teklif verdikleri ve bu isteklilerin aynı ihalelere ayrı ayrı teklif vermeleri durumunun tesadüf olmayacağı, başvuru konusu ihaleye teklif gönderdikleri bilgisayarın IP adreslerinin ve internet ağlarının (Wi-Fi) aynı olduğu, bu nedenle tekliflerinin alternatif teklife girdiği, bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

…              

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek…

u yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Elektronik ihale olarak gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye, Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan tarafından aynı IP adresinden ve aynı internet ağı üzerinden e-teklif verilip verilmediği iddiasına yönelik idare tarafından herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığı hususunda 24.11.2020 tarihli ve 2020/17412 sayılı yazı ile idareden bilgi talep edilmiştir.

İdare tarafından 27.11.2020 tarihli ve 11834 sayılı yazı ile verilen cevapta “İdaremizce ihalesi yapılan 2020/451812 ihale kayıt numaralı Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmur Suyu Şebekesi Yapım İşiyle ilgili olarak üzerine ihale bırakılan istekli Mehmet Şahin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Abdullah Atılgan’ın şikâyete konu olan e-ihaleye aynı IP üzerinden teklif verilip verilmediğine dair idaremizce herhangi bir araştırma yapılmamış olup, idaremiz yalnız teklif değerlendirilmesi mükellefiyetini taşıdığından tekliflerin değerlendirilmesini ve verilen belgelerin sorgulanmasını yaparak karar vermiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihaleye teklif veren istekliler Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan tarafından aynı IP adresinden teklif verilip verilmediği konusunda 23.11.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24.11.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda “…Dairemizce yapılan incelenme neticesinde 24********* T.C Kimlik Numaralı istekli Mehmet Şahin’e ait IP adresinin 88.***.***.*** olduğu, 29********* T.C Kimlik Numaralı istekli Abdullah Atılgan’a ait IP adresinin de 88.***.***.*** olduğu tespit edilmiştir.

İki isteklinin e-teklif verirken aynı ağ üzerinde olup olmadıklarının tarafımızca tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.” bilgilerine yer verilmiştir.

Bu itibarla Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan’ın e-teklif verme işlemlerini 88.***.***.*** nolu aynı IP adresinden gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

IP adresi, internete ya da diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adresleri ve kimlik numaralarıdır. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz bulunmaz. Ayrıca, firmalar e-imza kullanmak suretiyle EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmekte ve istekli olabilecek sıfatını kazanmaktadır. Bu çerçevede, bir teknik veri olarak IP idaresinin bu özellikleri göz ardı edilerek, isteklilerin e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır.

ukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan’ın e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği, dolayısıyla anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Dolayısıyla anılan isteklilerin fiillerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “…j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmüne istinaden ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, istekliler Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan’ın fiillerinin, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi kapsamında değerlendirilmesi ve anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle