Demonstrasyon Çalışması – Kurul Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmiş Olması

Karar No              : 2020/MK-330

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Egesoft Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1713 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Egesoft Bilgi Teknolojileri San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 30.11.2020 tarihli ve E:2020/1972, K:2020/2125 sayılı kararında “…Olayda ihaleye katılan isteklilerin sunmuş oldukları programlarla ilgili yapılacak demonstrasyon çalışmalarının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca 7 üyeden oluşan ihale komisyonu üyelerinin tamamı nezdinde yapılması gerektiği halde söz konusu düzenlemeye aykırı olarak, davacı şirket ile Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti için üç ve ihale kapsamında teklif veren diğer Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi için ise bir üye nezdinde yapılan inceleme sonucunda demo tutanaklarının düzenlendiğinin anlaşılması karşısında, eksik toplanan komisyon üyeleri nezdinde yapılan değerlendirmenin geçerli olamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda yukarıda bahsedilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, eksik toplanan komisyon üyeleri nezdinde yapılan demonstrasyon çalışmaları neticesinde verilen ihale kararına karşı davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1713 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle