Davadan Feragat Edilmiş Olması

Karar No              : 2021/MK-160

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/658465 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gantep Otoyolunun Bahçe Kavş. (198+100) – Gantep Doğu Kavş. (302+065), Gantep Doğu Kavş. (00+000) – 9. Bölge Sınırı (41+500) Arasında Ve Gantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin Ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/658465 ihale kayıt numaralı “Tarsus-Adana-Gantep Otoyolunun Bahçe Kavş. (198+100)  – Gantep Doğu Kavş. (302+065), Gantep Doğu Kavş. (00+000) – 9. Bölge Sınırı (41+500) Arasında ve Gantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Nil Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-942 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Nil Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 22.05.2020 tarih ve 2020/UY.I-942 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 07.10.2020 tarih ve E:2020/1110, K:2020/1386 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği,

Anılan Mahkeme karar gereklerini yerine getirmek üzere alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/MK-285 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-942 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesi kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 11.02.2021 tarih ve E:2020/3808, K:2021/451 sayılı kararı ile “Davacının davadan feragata ilişkin dilekçesi uyarınca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 310. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra ek bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine” karar verilmiş olup yeniden değerlendirme yapan Ankara 5. İdare Mahkemesi 31.03.2021 tarih ve E:2020/1110, K:2020/1386 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden, Mahkememizin 07/10/2020 tarihli ve E:2020/1110, K:2020/1386 sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararının verilmesinden sonra, davacı vekilince 22/01/2021 tarihinde dosyaya sunulan dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davadan Mahkememiz hükmünden sonra temyiz incelemesi aşamasında feragat edildiği görüldüğünden, yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair ek karar verilmesi gerekmektedir. Mahkememizin 07/10/2020 tarih ve E:2020/1110, K:2020/1386 sayılı kararının kaldırılmasına, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar vermiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 25.11.2020 tarihli ve 2020/MK-285 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-942 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle