Davacı Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması

Karar No              : 2020/MK-279

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/194544 İhale Kayıt Numaralı “Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/194544 ihale kayıt numaralı “Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Everest Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1565 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Burka Yapı Ener. San. ve Tic. A.Ş. – Endülüs Alt. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 05.11.2020 tarihli E:2020/1811, K:2020/1724 sayılı kararında “… aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, davacılar tarafından sunulan belgelerden T.C. kimlik numaralarının temin edilebildiği, sunulan T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetesi’nden teyit edilememesinin, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir bilgi eksikliği olmadığı, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacılar tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılamadığından bahisle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun23/09/2020 tarih, 2020/UY.II-1565 sayılı Kararı’nda hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1565 sayılı kararının A bölümünün 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Burka Yapı Ener. San. ve Tic. A.Ş.  – Endülüs Alt. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının T.C. kimlik numaralarına ilişkin eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılmasını teminen 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle