Davacı İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Ve Asfalt Plenti, Greyder Ve Silindirin Kendi Malı Olduğunu Tevsik Amacıyla Sunulan Olduğunu Gösteren SMMM Raporunun Söz Konusu Teknik Özelliği Tevsik Etmek İçin Tek Başına Yeterli Olduğu
Karar No : 2021/MK-125

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/690996 ihale kayıt numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr. – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.12.2020 tarihli ve 2020/UY.II-2151 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacılar Nesma Yapı Makina İnşaat A.Ş.-Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 19.02.2021 tarih ve E:2021/72, K:2021/184 sayılı kararında “Davacı şirket tarafından teklifle birlikte sunulan belgeler incelendiğinde, kendi malı araçları tevsiken SMMM tarafından düzenlenen “Nesma Yapı Makine İnşaat A.Ş. Tesisi, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanlara Ait Muhasebeci Mali Müşavir Tespit Raporu” başlıklı 2018/02 sayı ve “İş makinaları tespit raporu” konulu rapor ve ekinde araç ruhsatlarına yer verildiği tespit edilmiştir. Bahse konu meslek mensubu tespit raporunda 5 farklı kamyona ilişkin model ve plaka bilgileri yer aldığı, söz konusu plaka numaralarına sahip araç ruhsatlarının rapor ekinde yer aldığı, rapor ve eki araç ruhsatları üzerinde meslek mensubu onaylarının yer aldığı, ayrıca, bir başka SMMM tarafından özel ortak Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen “İhale konusu işler ile ilgili kendi malı olması istenen makine parkı serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu” başlıklı rapor ve ekinde alış faturalarına yer verildiği, bahse konu meslek mensubu tespit raporunda “.yapılan incelemeler neticesinde firma aktifinde aşağıda detay bilgileri yazılı bulunan makine ve ekipmanların kayıtlı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir….”ifadelerine yer verildiği, Tespit raporu ekinde yer alan “HAMM GRW 15 lastik Tekerlekli Silindir” tanımlı alış faturasının 09.03.2012 tarihinde düzenlendiği, söz konusu fatura ekinde bulunan “Teknik belge” başlıklı belgede lastik tekerlekli silindir ağırlığının 24.000 kg olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde, tespit raporu ekinde “AMMANN Marka SB Model Batch Tipi Asfalt Plenti” açıklamalı asfalt plenti alış faturasının 13.02.2012 tarihinde düzenlendiği, asfalt plenti açıklama devamında “Toz toplama ünitesi ve komple ekipmanları ile birlikte” ibaresinin yer aldığı, kapasitenin 300 ton/saat olduğu, rapor ve eki alış faturaları üzerinde meslek mensubu onaylarının yer aldığı görülmüştür.

Bu itibarla, gerek kamu ihale mevzuatında gerek ihaleye ait İdari Şartname’de söz konusu asfalt plenti, greyder ve silindir için kendi malı olduğunu tevsik amacıyla hangi belgelerle tevsik edileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelerde saydamlık ilkesinin sağlanması gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı iş ortaklığı tarafından sunulan ve asfalt plenti, greyder ve silindirin kendi malı olduğunu tevsik amacıyla sunulan olduğunu gösteren SMMM raporunun söz konusu teknik özelliği tevsik etmek için tek başına yeterli olduğu, bu belgeden başka toz teknik özelliğini tevsik etmek üzere sunulan teknik belgenin fotokopi olup olmadığının önem arz etmediği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, teknik belgenin fotokopi şeklinde sunulduğu gerekçesiyle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13. Dairesi’nin 21.12.2020 tarih ve E:2020/3402 , K:2020/3752 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin belirtilen kısımlarının iptaline,” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.12.2020 tarihli ve 2020/UY.II-2151 sayılı kararının 1’inci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle